Aktuálně

KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2019

16/04/2019

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Ústecký kraj a Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašují další ročník ceny “Knihovník Ústeckého kraje”, jež má podpořit a motivovat aktivní knihovníky a ocenit jejich práci.

Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 082/66R/2019 ze dne 10. 4. 2019 byla schválena nová pravidla ocenění, nominovat lze knihovnice a knihovníky v obcích a městech s maximálním počtem 5 000 obyvatel a s pracovním úvazkem do 1,0.

Návrhy na ocenění obsahující jméno knihovnice/knihovníka, název a adresu knihovny, název zřizovatele nebo provozovatele, zdůvodnění nominace a jméno (název) a kontakt navrhovatele lze do 31. 5. 2019 zasílat pomocí formuláře nebo e-mailem na adresu andree@svkul.cz.

 

HLÁŠENÍ O VEŘEJNÉM ČTENÍ V KNIHOVNĚ

07/02/2019

Národní knihovna uzavřela s platností od 1. 1. 2019 novou licenční smlouvu na veřejná čtení v knihovnách. Mění se způsob úhrady za licenci, platby má nadále na starosti Národní knihovna, tj. knihoven se změna nijak nedotkne. K několika drobným změnám došlo ve formuláři hlášení o veřejném čtení – do formuláře byla přidána položka o celkové délce veřejného čtení a pořadové číslo akce pro odlišení při konání více akcí veřejného čtení za jeden den.

Připomínáme, že hlášení o veřejném čtení se provádí nejpozději do 10 dnů po jeho uskutečnění. Hlášení není potřeba vyplňovat, pokud je akce pojata jako součást vyučování ve škole.

Více na: https://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/hlaseni-o-uskutecneni-verejneho-cteni.

 

JAK NA PROJEKT S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA (BOOKSTART)

Národní knihovna vydala metodickou příručku JAK NA PROJEKT S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA (BOOKSTART).

Autorky: Zlato Houšková, Veronika Laufková

Příručka byla zpracována ve spolupráci se SKIP, její vydání podpořilo Ministerstvo kultury ČR. Publikace bude distribuována prostřednictvím krajských knihoven.

Elektronická verze je k dispozici na: Jak na projekt s knížkou do života

 

KNIHOVNY A SKUPINY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Národní knihovna vydala metodickou příručku ROVNÝ PŘÍSTUP – KNIHOVNY A SKUPINY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM pro práci knihoven se sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými skupinami uživatelů.

Autorky: Jarmila Burešová, Miroslava Sabelová

Publikace je součástí řady „Rovný přístup“, byla vydána ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy a s podporou Ministerstva kultury ČR. Publikace bude distribuována prostřednictvím krajských knihoven.

Elektronická verze je k dispozici na: Knihovny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením

 

SLUŽBA ELEKTRONICKÉHO DODÁVÁNÍ DOKUMENTŮ BYLA ZASTAVENA

K 31. 12. 2018 došlo k ukončení služby Elektronického dodávání dokumentů (EDD), protože smluvní partner Dilia odmítl uzavřít další prodloužení licenční smlouvy.

České knihovny tak nemohou veřejnosti poskytovat službu zhotovení digitální kopie na objednávku. Jedná se především o služby poskytované Virtuální polytechnickou knihovnou (nově služba Získej), která sdružuje 55 specializovaných knihoven z oblasti vědy a vysokých škol, a dále služeb, které poskytuje Národní knihovna ČR, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

Více zde: https://ipk.nkp.cz/aktuality/sluzba-edd-byla-zastavena.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Byla vytvořena příručka, která konkretizuje povinnosti vyplývající knihovnám z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známého též pod zkratkou GDPR.

Postupně budou doplňovány další příklady a úpravy podle vývoje legislativy a získaných zkušeností.

 

PORTÁL KNIHOVNY.CZ

Pro účely seznámení s portálem byla na konci roku 2016 vydána tato příručka.

 

KONCEPCE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ

Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků (CŽV) byla schválena Ústřední knihovnickou radou ČR na jejím 38. zasedání dne 5. 12. 2016.

 

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN ČR NA LÉTA 2017–2020

Dne 23. 11. 2016 schválila vláda Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2017–2020. Text Koncepce včetně podrobného plánu a harmonogramu její implementace a také hodnocení minulé koncepce najdete na webu Ústřední knihovnické rady ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2017-2020/

 

ELEKTRONICKÉ KONFERENCE

Pro efektivnější komunikaci pracovníků knihoven existují různé elektronické konference, které informují o nejdůležitějších aktualitách oboru. Pokud máte zájem získávat aktuální informace a nejste dosud členy nejrozšířenějších diskusních konferencí, napište do Národní knihovny!
Kontakt: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. , Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Tel: +420/221 663 333, email: roman.giebisch@nkp.cz, www.nkp.cz

 

DATABANKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Díky finanční dotaci MK ČR z programu VISK 2 se podařilo vytvořit Databanku vzdělávacích programů  v Knihovně Jiřího Mahena v Brně pod vedením Centra dětského čtenářství. Databanka je určena pro knihovníky všech typů knihoven.  Databanku najdete na  adrese: www.knihovnici.kjm.cz

Po registraci do Databanky lze vkládat vaše programy, nebo naopak využít programy, které už tam jsou vložené. Byť je určena v první linii pro pracovníky s dětmi, je možné vkládat do ní i programy pro jiné skupiny (věkové či tématické). Práce s databankou je jednoduchá a všech krocích opatřená nápovědou. Dotazy:  e-mail: cdc@kjm.cz; tel. č. 542532146.

 

PŘIJÍMÁNÍ DARŮ

Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato novela, publikovaná
pod č. 267/2014 Sb., přináší pro knihovny (muzea apod.) zřizované obcemi a kraji podstatnou změnu: zavádí pro obce a kraje (jako právnické osoby – územní samosprávné celky) osvobození od daně z příjmu právnických osob ve vztahu k bezúplatnému nabytí majetku, který bude obcí či krajem použit pro účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona o daních
z příjmů, například pro účely vzdělávání, vědy a výzkumu nebo kultury.

JESTLIŽE OBEC ČI KRAJ PŘIJME DAR V PODOBĚ KNIH, ČASOPISŮ A PODOBNĚ, A TYTO KNIHY NEBO ČASOPISY SE STANOU SOUČÁSTÍ KNIHOVNÍHO FONDU KNIHOVNY, NEBUDE MUSET OD 1. 1. 2015 OBEC PŘÍJEM V PODOBĚ TOHOTO DARU PŘIZNÁVAT K DANI Z PŘÍJMŮ. Musí však uplatnit osvobození od daně u příslušného finančního úřadu. Toto pravidlo se uplatní i u jiných darů (bezúplatných plnění), které budou použity pro účely kulturní, vzdělávací či vědeckovýzkumné.

K tomu ještě výklad, který zpracoval Mgr. Jiří Klusoň z Ministerstva kultury ČR: “Přijímání darů”