Aktuálně

KNIHOVNA – VĚC VEŘEJNÁ

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje proběhla 27. června 2018 veřejná panelová diskuze Knihovna – věc veřejná. Stejně jako v dalších krajích, kde tento cyklus kulatých stolů postupně probíhá, i v Ústí nad Labem debatovali zástupci ministerstev, kraje, měst a obcí, knihoven, partnerských organizací i uživatelů o tom, jaké služby by knihovny měly nabízet, v čem by se měly či neměly měnit, kde by mohly najít partnery pro spolupráci a kde hledat podporu.

Veřejné knihovny Ústeckého kraje v roce 2017

Tisková zpráva:

Knihovny v ústeckém regionu se proměny nebojí

Prezentace:

100 let veřejných knihoven a jejich budoucnost v digitální době

Knihovny Ústeckého kraje

Nabídka knihoven pro školy a školská zařízení v Ústeckém kraji

Více informací o celém tomto projektu naleznete na adrese: https://www.knihovna-vec-verejna.cz/.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Byla vytvořena příručka, která konkretizuje povinnosti vyplývající knihovnám z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známého též pod zkratkou GDPR.

Postupně budou doplňovány další příklady a úpravy podle vývoje legislativy a získaných zkušeností.

 

PORTÁL KNIHOVNY.CZ

Pro účely seznámení s portálem byla na konci roku 2016 vydána tato příručka.

 

KONCEPCE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNÍKŮ

Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků (CŽV) byla schválena Ústřední knihovnickou radou ČR na jejím 38. zasedání dne 5. 12. 2016.

 

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN ČR NA LÉTA 2017–2020

Dne 23. 11. 2016 schválila vláda Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2017–2020. Text Koncepce včetně podrobného plánu a harmonogramu její implementace a také hodnocení minulé koncepce najdete na webu Ústřední knihovnické rady ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2017-2020/

 

ELEKTRONICKÉ KONFERENCE

Pro efektivnější komunikaci pracovníků knihoven existují různé elektronické konference, které informují o nejdůležitějších aktualitách oboru. Pokud máte zájem získávat aktuální informace a nejste dosud členy nejrozšířenějších diskusních konferencí, napište do Národní knihovny!
Kontakt: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. , Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Tel: +420/221 663 333, email: roman.giebisch@nkp.cz, www.nkp.cz

 

DATABANKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Díky finanční dotaci MK ČR z programu VISK 2 se podařilo vytvořit Databanku vzdělávacích programů  v Knihovně Jiřího Mahena v Brně pod vedením Centra dětského čtenářství. Databanka je určena pro knihovníky všech typů knihoven.  Databanku najdete na  adrese: www.knihovnici.kjm.cz

Po registraci do Databanky lze vkládat vaše programy, nebo naopak využít programy, které už tam jsou vložené. Byť je určena v první linii pro pracovníky s dětmi, je možné vkládat do ní i programy pro jiné skupiny (věkové či tématické). Práce s databankou je jednoduchá a všech krocích opatřená nápovědou. Dotazy:  e-mail: cdc@kjm.cz; tel. č. 542532146.

 

PŘIJÍMÁNÍ DARŮ

Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato novela, publikovaná
pod č. 267/2014 Sb., přináší pro knihovny (muzea apod.) zřizované obcemi a kraji podstatnou změnu: zavádí pro obce a kraje (jako právnické osoby – územní samosprávné celky) osvobození od daně z příjmu právnických osob ve vztahu k bezúplatnému nabytí majetku, který bude obcí či krajem použit pro účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona o daních
z příjmů, například pro účely vzdělávání, vědy a výzkumu nebo kultury.

JESTLIŽE OBEC ČI KRAJ PŘIJME DAR V PODOBĚ KNIH, ČASOPISŮ A PODOBNĚ, A TYTO KNIHY NEBO ČASOPISY SE STANOU SOUČÁSTÍ KNIHOVNÍHO FONDU KNIHOVNY, NEBUDE MUSET OD 1. 1. 2015 OBEC PŘÍJEM V PODOBĚ TOHOTO DARU PŘIZNÁVAT K DANI Z PŘÍJMŮ. Musí však uplatnit osvobození od daně u příslušného finančního úřadu. Toto pravidlo se uplatní i u jiných darů (bezúplatných plnění), které budou použity pro účely kulturní, vzdělávací či vědeckovýzkumné.

K tomu ještě výklad, který zpracoval Mgr. Jiří Klusoň z Ministerstva kultury ČR: “Přijímání darů”