Knihovní řád

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

A. POSLÁNÍ A ČINNOST SEVEROČESKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY

1. V souladu se zřizovací listinou Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace (dále jen „SVKUL“), a podle § 4 odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon, dále také jen „KZ“), vydávám tento Knihovní řád (dále jen „KŘ“), jehož nedílnou součástí jsou přílohy č. 1–10. KŘ upravuje podmínky, za nichž SVKUL poskytuje veřejnosti knihovnické a informační služby.

2. SVKUL je oprávněna tento KŘ, včetně jeho příloh, jednostranně měnit. Každá změna KŘ je vždy řádně oznámena uživatelům zveřejněním informace o změnách KŘ v prostorách knihovny, na webových stránkách SVKUL a pomocí dalších informačních prostředků.

3. SVKUL podle § 4 odst. 6 KZ zajišťuje právo občana na svobodný a rovný přístup k veřejným knihovnickým a informačním službám a dalším službám poskytovaným knihovnou, čímž naplňuje čl. 17 odst. 4 a odst. 5 Listiny základních práv a svobod (ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.) a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. Činnosti SVKUL se dotýkají zejména tyto právní předpisy v platném znění:
a) zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon);
b) vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon);
c) zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon);
d) vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku;
e) zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích;
f) vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích;
g) zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.;
h) zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v aktuálním znění;
i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;
j) zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
k) zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
l) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. SVKUL je krajskou knihovnou ve smyslu § 11 KZ; jejím zřizovatelem je Ústecký kraj.

6. SVKUL je veřejně přístupnou univerzální vědeckou knihovnou, která svými službami přispívá ke zvyšování odborné úrovně a k rozvoji všeobecné vzdělanosti a kultury v Ústí nad Labem i v celém Ústeckém kraji. Dále zajišťuje a koordinuje plnění regionálních funkcí prostřednictvím základních knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí v Ústeckém kraji (včetně okresu Ústí nad Labem), též ze zákona plní funkci městské knihovny pro statutární město Ústí nad Labem.

7. SVKUL plní nezastupitelné funkce jako:
a) centrum Ústeckého kraje pro získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování tematicky univerzálního knihovního fondu; z hlediska geografického shromažďuje v relativní úplnosti veškeré dokumenty vydané regionálními vydavateli; dle svých finančních možností usiluje o získání úplné české odborné literární produkce, dále fond doplňuje o odbornou literaturu vydanou v zahraničí; z hlediska typu dokumentů shromažďuje a absenčně nebo prezenčně zpřístupňuje monografie, seriály, kartografické dokumenty, hudebniny, zvukové dokumenty, zvukově obrazové dokumenty, elektronické dokumenty, české normy (v elektronické podobě, v papírové podobě do roku 2008) a další typy informačních pramenů;
b) zprostředkovatel meziknihovních výpůjčních služeb (dále též jen MVS);
c) centrum pro zajišťování regionálních funkcí knihoven v rámci kraje;
d) přístupové místo ke zveřejněným informacím ze státní správy a samosprávy;
e) přístupové místo k informacím na internetu a do vybraných databází;
f) komunitní, kulturní, výchovné a vzdělávací centrum.

SVKUL prezentuje své služby a činnost na webových stránkách www.svkul.cz.

B. SLUŽBY SVKUL

1. Pro účely tohoto KŘ jsou vymezeny základní pojmy a zkratky, jejichž obsah je definován v příloze č. 1.

2. SVKUL poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby v souladu s příslušnými ustanoveními KZ, zejména podle § 4 a § 14. Spočívají:
a) ve zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu SVKUL nebo prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb z knihovního fondu jiné knihovny;
b) v poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací (ústních i písemných, vč. rešerší);
c) ve zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy;
d) v umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým mám knihovna bezplatný přístup;
e) v kulturní, komunitní, výchovné a vzdělávací činnosti;
f) ve vydávání tematických publikací;
g) v poskytování kopírovacích, digitalizačních a podobných služeb.

3. SVKUL poskytuje služby pro veřejnost na těchto pracovištích:
a) v ulici Winstona Churchilla č. 3 (WCH);
b) v ulici Velká Hradební č. 45 a 49 (VH);
c) v ulici Na Schodech č. 4 (DEP);
d) v pobočkách na území statutárního města Ústí nad Labem.

4. Úhrada služeb:
a) SVKUL poskytuje podle § 4 odst. 2 KZ základní služby bezplatně, placené služby pak podle § 4 odst. 2 písm. a) až c) KZ, resp. odst. 3 tamtéž;
b) SVKUL účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za poskytování knihovnických a informačních služeb podle § 4 odst. 2 písm. a) až c) a také dalších služeb. Současně účtuje poplatek (úhradu vynaložených nákladů) na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny. Jedná se tak zejména o registraci uživatele či poplatek za kopírovací služby a za některé další specializované služby;
c) veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou účtovány podle Ceníku služeb (příloha KŘ č. 2).

 

II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

A. REGISTRACE UŽIVATELE

1. SVKUL je přístupna všem občanům, kteří mají zájem o využití jejích služeb. Jejím registrovaným uživatelem se může stát:
a) občan České republiky starší 15 let;
b) příslušník státu Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska, který má platný průkaz totožnosti a dosáhl věku 15 let;
c) děti a mládež do 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce;
d) příslušník jiného státu, než je uveden v čl. a) a b), který má platný cestovní pas a platné povolení k pobytu v ČR a dosáhl věku 15 let, nebo mladší pouze se souhlasem zákonného zástupce splňujícího podmínky pro registraci;
e) právnická osoba.

2. Pro účely tohoto Knihovního řádu se seniorem rozumí osoba, která dosáhla věku 60 let.

3. Registrovaným uživatelem knihovny se stává fyzická osoba (žadatel) zaregistrováním, tj. uložením předepsaných základních identifikačních údajů do databáze uživatelů knihovny a vlastnoručním podpisem smlouvy o poskytování služeb (dále jen přihlášky), ověřením totožnosti uživatele dle osobních dokladů a zaplacením ročního (půlročního) registračního poplatku. Podepsáním přihlášky žadatel potvrzuje, že se seznámil s platným Knihovním řádem, souhlasí s jeho obsahem a zavazuje se k jeho plnění. Zároveň tím vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

4. Základní identifikační údaje, které je uživatel povinen uvést při registraci, jsou: osobní jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, bydliště v ČR a případně údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, u studentů denního studia do 26 let věku též název a adresa školy.

5. Nepovinné údaje jsou zejména: kontaktní adresa v ČR (neplatí pro cizí státní příslušníky, tj. všechny občany států mimo Českou republiku), e-mailová adresa a telefonní číslo.

6. U právnické osoby se musí uvést: firma – jméno (název), sídlo (adresa), identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo a údaje o statutárním zástupci

7. U přihlášky uživatelů mladších 15 let se vyžaduje písemný souhlas alespoň jednoho ze zákonných zástupců a jeho osobní přítomnost při registraci. Na přihlášce zákonný zástupce musí vyznačit svůj souhlas či nesouhlas s využíváním internetu. V případě, že zákonný zástupce souhlasí, aby uživatel mladší 15 let navštěvoval kromě Dětského oddělení a dětských částí poboček i jiná oddělení SVKUL, musí to stvrdit svým podpisem. Zákonný zástupce uživatele mladšího 15 let ručí za splnění závazků vůči SVKUL. Osobní údaje osoby mladší 15 let se v případě potřeby ověřují přiměřeným způsobem (např. cestovním pasem, školním průkazem, průkazem na dopravu nebo jiným dokladem s fotografií.

8. Před osobní návštěvou knihovny za účelem registrace je možné na webových stránkách SVKUL vyplnit předregistrační formulář.

8. Při registraci předkládá:
a) občan ČR: platný průkaz totožnosti;
b) cizí státní příslušník – dle čl. 1 písm. b): platný průkaz totožnosti  společně s adresou, kde se v České republice zdržuje (adresa bydliště). SVKUL za tímto účelem akceptuje různé dokumenty, a to i v různých kombinacích tak, aby bylo dokládané místo ze strany žadatele o registraci dostatečně prokázáno. Může se společně s průkazem totožnosti jednat například o nájemní smlouvu, pracovní smlouvu, ubytovací smlouvu na kolejích, potvrzení o studiu, účet za elektřinu, plyn či za mobilní telefon se jménem a adresou apod.;
c) cizí státní příslušník – dle čl. 1 písm. d): cestovní pas a platné povolení k pobytu;
d) studenti denního studia do 26 let věku: též potvrzení o studiu;
e) studenti 1. ročníku středních škol a učilišť: též doklad o studiu v 1. ročníku;
f) osoby se zdravotním postižením: též průkaz osoby ZTP/P;
g) dárci krve: též legitimaci dárce krve nebo doklad o obdržení Zlaté medaile prof. Janského nebo vyššího ocenění Českého červeného kříže.

10. Uživatel je povinen oznámit knihovně neprodleně každou změnu poskytnutých identifikačních údajů, zejména změnu jména a adresy. Pokud čtenář neohlásí změnu údaje, má se za to, že údaj změněn nebyl.

11. Registrace (přeregistrace) se provádí v budově v ul. Velká Hradební 45 a 49 u registračního pultu a v Oddělení cizojazyčné literatury, v ul. Winstona Churchilla 3 u registračního pultu, v Dětském oddělení, v Poradenském a edukačním centru a ve Zvukové knihovně (platí jen pro uživatele Zvukové knihovny), v ulici Na Schodech 4 u registračního pultu a dále na všech pobočkách.

12. Po zaplacení registračního poplatku a podpisu přihlášky může uživatel využívat všech služeb SVKUL a jejích poboček po dobu následujících 12 nebo 6 měsíců.

13. Po uplynutí platnosti registrace je v případě dalšího zájmu o služby SVKUL nezbytné, aby uživatel obnovil její platnost tzv. přeregistrací, při níž trvání nebo změnu svých osobních údajů prokáže úředním dokladem nebo výjimečně svým ústním prohlášením, zároveň se zaplacením registračního poplatku dle Ceníku služeb (příloha KŘ č. 2) a opětovným podepsáním přihlášky. Po dosažení 15 let uživatel vyplní novou přihlášku jako občan České republiky starší 15 let.

14. Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, je SVKUL správcem osobních údajů. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, přílohy KŘ č. 4 a dalších obecně závazných právních předpisů.

15. Právnická osoba se může registrovat po předložení přihlášky opatřené podpisem statutárního orgánu a razítkem, platného dokladu totožnosti pověřeného pracovníka a jeho písemného pověření, dokladu o existenci právnické osoby (např. zřizovací listiny, živnostenského listu, výpisu z veřejného rejstříku podle zákona č. 304/2013 Sb. v platném znění apod.). Dále je nutno uvést e-mailovou adresu a telefonní číslo, u právnické osoby se sídlem mimo ČR též kontaktní adresu v ČR. Nositelem závazků vůči SVKUL je zde právnická osoba, nikoli pověřený pracovník.

16. Jednorázově registrovaný uživatel předkládá k registraci doklad totožnosti, ze kterého lze (nejméně) zjistit jméno, příjmení a datum narození žadatele. Uhrazením poplatku zároveň stvrzuje souhlas se zpracováním základních osobních údajů. Platnost jednorázové registrace je jeden den. Poplatek za jednorázovou registraci je dle platného Ceníku služeb (příloha KŘ č. 2). Tato registrace opravňuje k využití prezenčních služeb v prostorách knihovny a použití internetu (jednou denně 1 hodinu).

B. PRŮKAZ UŽIVATELE

1. Registrovaný uživatel prokazuje svá práva využívat služeb SVKUL svým průkazem uživatele. Uživatel průkaz obdrží zdarma při první registraci.

2. Průkaz uživatele platí na všech pracovištích SVKUL, uživatel má možnost využívat služeb všech oddělení a poboček SVKUL (pokud není dojednáno jinak).

3. Jako platný průkaz uživatele se uznává i ISIC/ALIVE, In-karta Českých drah či jiná podobná karta, která je kompatibilní se čtečkami karet SVKUL.

4. Uživatel odpovídá za příp. zneužití svého průkazu. Ztrátu průkazu, případně jiné jeho zneužití, je povinen ihned ohlásit SVKUL. Jakmile je ztráta ohlášena, SVKUL tomuto uživateli zablokuje jeho uživatelská práva až do doby vystavení duplikátu průkazu. SVKUL nenese odpovědnost za zneužití průkazu.

5. Při pochybnostech, zda osoba prokazující se průkazem uživatele je totožná s registrovaným uživatelem, je pracovník SVKUL oprávněn žádat ověření totožnosti uživatele jeho osobním průkazem totožnosti.  Pokud uživatel prokázání totožnosti odmítne, SVKUL mu odmítne poskytnutí příslušné služby. Průkaz uživatele, který uživatel předložil, je SVKUL oprávněna zablokovat až do doby prokázání totožnosti. Předložení průkazu vydaného jinému uživateli s úmyslem uvést SVKUL v omyl a na tomto jednání se obohatit může být kvalifikováno jako přestupek proti majetku podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, za který lze uložit pokutu až do 50 000 Kč.

6. Průkaz je nepřenosný.

7. U rodinné registrace má každý uživatel svůj průkaz a své uživatelské konto.

8. Průkaz osoby mladší 15 let slouží pouze dítěti, kterému jsou poskytovány služby a dokumenty odpovídající jeho věku, případně jeho školním potřebám. V odůvodněných případech může knihovna poskytnout výpůjčku určenou pro dítě zákonnému zástupci uvedenému v registračním formuláři dítěte.

9. Jednorázově registrovanému uživateli se knihovní průkaz nevydává, prokazuje se účtenkou za jednorázový vstup.

10. Za vystavení duplikátu nebo výměnu zničeného průkazu uživatel zaplatí poplatek podle Ceníku služeb (příloha KŘ č. 2).

C. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI A PRÁVA UŽIVATELŮ KNIHOVNY

1. Všichni, kdo využívají služby SVKUL, mají během stanovené otevírací doby volný přístup do všech pracovišť určených pro poskytování veřejných služeb. Na ostatní pracoviště je návštěvníkům povolen přístup pouze v doprovodu pracovníka daného pracoviště. Vstup do skladů není návštěvníkům povolen.

2. Každý návštěvník je povinen zachovávat klid, pořádek a čistotu ve všech prostorách SVKUL, chránit vybavení SVKUL i knihovní fond a předcházet případným škodám. Náhradu případných škod je návštěvník povinen uhradit podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, souvisejících předpisů, KŘ a Ceníku služeb (příloha KŘ č. 2).

3. Návštěvníci a uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a pokyny zaměstnanců SVKUL. Dále jsou povinni podřídit se stanoveným kontrolním opatřením potřebným k udržení pořádku a ochraně majetku SVKUL (např. použití kamerového systému, zákaz kouření v prostorách SVKUL). Vstupem do SVKUL uživatelé a návštěvníci berou na vědomí, že jejich pohyb může být různým způsobem monitorován.

4. Návštěvníci a uživatelé jsou povinni respektovat ve zvýšené míře zásady slušného chování, neobtěžovat, neomezovat a neohrožovat ostatní návštěvníky. V případě porušení tohoto nařízení i dalších ustanovení KŘ a za porušování právního řádu České republiky ve vztahu k SVKUL může být návštěvník i uživatel vykázán, při opakovaných nebo závažnějších konfliktech zbaven práva užívat služeb knihovny. Tím není dotčena povinnost nahradit SVKUL případně způsobenou škodu dle platných předpisů. O odepření služeb návštěvníkovi či uživateli na dobu až pěti let rozhoduje ředitel SVKUL, zejména v případech výše uvedených, dále v případě nevrácení dokumentů v řádném termínu nebo v případě neuhrazených dluhů vůči SVKUL. Vyřízením pohledávek vůči SVKUL důvod restrikce zaniká.

5. Pobyt v SVKUL je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem omamných nebo psychotropních látek. V SVKUL není dovoleno kouřit, požívat alkoholické nápoje, psychotropní a ostatní omamné látky. Při konzumaci potravin a nápojů jsou návštěvníci povinni zamezit poškození knihovního fondu a dalšího majetku SVKUL, konzumovat potraviny a nápoje u počítačových stanic není dovoleno.

6. Při příchodu do SVKUL (zejména půjčoven a studoven) je doporučeno, aby návštěvník využil k odložení svrchního oděvu a příručních zavazadel šatní skříňku. Při odchodu je povinen šatní skříňku uvolnit pro další návštěvníky. Pokud tak neučiní, bude skříňka do druhého dne protokolárně otevřena a její obsah bude uložen. Uschované věci budou uživateli vydány po uhrazení manipulačního poplatku dle Ceníku služeb (příloha KŘ č. 2), a to nejdéle do 3 měsíců od uložení. Po této lhůtě si knihovna vyhrazuje právo věci fyzicky zlikvidovat.

7. Odpovědnostní vztahy za škody na odložené věci se řídí ustanovením § 2945 občanského zákoníku. Pro odkládání věcí jsou určeny šatní skříňky. Právo pro uplatnění škody na odložených věcech lze uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se poškozený o škodě musel dozvědět. Pokud návštěvník v této lhůtě nárok na úhradu škody neuplatní u SVKUL, jeho nárok zanikne.

8. Do SVKUL není uživatelům a návštěvníkům povolen vstup se zvířaty (s výjimkou asistenčních psů), s jízdními koly, na koloběžkách, skateboardech,  in-line bruslích apod. a s objemnými zavazadly.

9. Odnášení knihovních jednotek z prostor SVKUL bez zaevidování výpůjčky je zakázáno. SVKUL označuje takové jednání jako protiprávní, se všemi důsledky z toho plynoucími.

10. Ve studovnách SVKUL je návštěvníkům zakázáno provádět činnosti, které nesouvisejí se vzdělávacím a studijním posláním SVKUL (např. hraní počítačových a sázkových her, provádění soukromých komerčních činností, podnikatelských aktivit apod.). Výjimkou je hraní deskových her na místech k tomu určených. V prostorech určených ke studiu je uživatel povinen s ohledem na ostatní návštěvníky zachovávat ticho.

11. Ve výpůjčních prostorech knihovny, zejména ve studovnách, je zakázáno používat mobilní telefon a podobná zařízení způsobem, který by mohl rušit ostatní návštěvníky.

12. Způsob práce s výpočetní technikou se řídí Pravidly přístupu k výpočetní technice a internetu (příloha KŘ č. 6).

13. Způsob práce s digitálními knihovnami, databázemi a dalšími elektronickými informačními zdroji se řídí Pravidly využívání elektronických informačních zdrojů a digitálních knihoven (příloha KŘ č. 7).

14. Stížnosti uživatelů se vyřizují podle Reklamačního řádu (příloha KŘ č. 8).

15. Podněty a návrhy k činnosti SVKUL může uživatel podávat ústně nebo písemně vedoucímu pracoviště, jehož se připomínka týká, popř. přímo řediteli SVKUL, nebo může svůj podnět prezentovat prostřednictvím dalších komunikačních kanálů (např. sociální sítě).

 

III. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

A. OBECNÁ USTANOVENÍ O VÝPŮJČNÍCH SLUŽBÁCH

1. Pro půjčování dokumentů z knihovního fondu se ve vztahu mezi SVKUL a uživateli uplatňují příslušné právní normy ČR, zejména pak ustanovení občanského zákoníku (smlouva o výpůjčce dle § 2193 a násl. občanského zákoníku) a pravidla podle tohoto KŘ.

2. Práva původců informací obsažených v knihovním fondu SVKUL jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

3. Veškeré informace získané v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu jsou určené pro osobní potřebu uživatele SVKUL. Uživatelům není dovoleno je jakoukoliv formou úplatně či bezúplatně poskytovat další osobě, např. rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, příp. distribuovat. Jednání v rozporu s výše uvedeným může být trestné.

4. Uživatel je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku ve stavu, v jakém si ji vypůjčil. Každé její poškození, ztrátu nebo zničení je uživatel povinen bezodkladně ohlásit a vzniklou škodu SVKUL nahradit. Za škodu způsobenou uživatelem je považováno také provádění jakýchkoli změn a zásahů do vypůjčené knihovní jednotky (např. podtrhávání, vlepování lístků, vpisování poznámek, vyřezávání stránek apod.). I po navrácení výpůjčky nadále trvají povinnosti uživatele vzniklé na základě smlouvy o výpůjčce, zejména povinnost k úhradě smluvních pokut a povinnost uhradit vzniklou škodu, a to i v případě vrácení dokumentu prostřednictvím návratového automatu.

5. U případů, kde je výpůjčka spojena s kaucí, platí, že nedodrží-li uživatel ustanovení KŘ, kauce propadá v plné výši ve prospěch SVKUL. Propadnutím kauce nezaniká nárok SVKUL na vrácení vypůjčeného dokumentu v řádném stavu, zaplacení zpozdného, případně nárok na náhradní vyrovnání závazků v souladu s KŘ.

6. Práva půjčitele (SVKUL) a vypůjčitele (uživatele) musí být uplatněna do šesti měsíců od vrácení věci.

B. POSTUPY PŘI PŮJČOVÁNÍ

1. Uživatelé si dokumenty samostatně vybírají z volně přístupného knihovního fondu v jednotlivých odděleních, vybrané dokumenty si následně půjčují u výpůjčních pultů nebo samoobslužných výpůjčních zařízení. Lze také využít placené služby tzv. objednání z poličky – objednat si připravení dokumentů z volného výběru. Dokumenty jsou připraveny v otevírací době v řádu hodin a je třeba si je vyzvednout do 7 dnů od oznámení, poté budou postoupeny do běžného výpůjčního procesu. Objedná-li stejnou knihovní jednotku více uživatelů, přednost má ten, kdo zadal svou objednávku dříve. Za službu se účtuje poplatek dle Ceníku služeb (příloha KŘ č. 2), a to i v případě, že požadovaný dokument nebyl vyzvednut.

2. V případě prezenční výpůjčky předávají uživatelé vypůjčené dokumenty k evidenci na určená místa nebo přímo pracovníkům u výpůjčních pultů.

3. Výpůjčky dokumentů uložených ve skladech WCH a VH jsou vyřizovány na vyžádání uživatelů (objednávky) a jsou dostupné na počkání.

4. Výpůjčky dokumentů uložených v Depozitáři Na Schodech jsou vyřizovány na vyžádání uživatelů (objednávky), přičemž lze zvolit místo vyzvednutí. Přímo v Depozitáři jsou dostupné na počkání, při objednání do WCH a VH jsou připraveny obvykle do druhého (otevíracího) dne, na pobočkách do týdne. Po oznámení, že je dokument připraven, je třeba si jej vyzvednout do 7 dnů.

5. Uživatelé mohou využít placené služby Zásilka z ústecké knihovny, v rámci níž si mohou objednat až 3 knihy z fondu SVK, které jim budou po připsání do uživatelského konta zaslány na zvolenou adresu. Za službu se účtuje poplatek dle Ceníku služeb (příloha KŘ č. 2), a to i v případě, že požadovaný dokument nebyl vyzvednut. Pravidla služby jsou specifikována v příloze KŘ č. 10.

6. Při půjčování uživatel vždy předkládá svůj průkaz uživatele. SVKUL s uživatelem ve smyslu tohoto KŘ uzavře smlouvu o absenční výpůjčce jím vybraných knihovních jednotek tím, že jsou přičteny v elektronické podobě pomocí knihovního systému na jeho uživatelské konto tak, aby byla zaručena průkaznost zapůjčení jednotlivých knihovních jednotek. Pro zjištění údaje o vypůjčených a vrácených knihovních jednotkách je rozhodující (určující) údaj v uživatelském kontu.

7. Písemný nebo elektronický (zaslaný e-mailem) výpis výpůjček se poskytuje na vyžádání uživatele. SVKUL má právo požadovat podpis uživatele na potvrzení o výpůjčce, a to zejména tehdy, překročí-li součet cen všech vypůjčených dokumentů limit 4 000 Kč nebo cena jednoho dokumentu překročí výši 1 000 Kč.

8. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud SVKUL má o výpůjčce záznam ve svém knihovním systému.

9. Uživateli se doporučuje zkontrolovat v okamžiku výpůjčky zjevně poškozené knihovní jednotky a zjištěné poškození oznámit pracovníkovi SVKUL. Též se doporučuje vyžadovat a zkontrolovat, že knihovní jednotka jako poškozená byla v knihovním systému označena, jinak se má za to, že škodu způsobil uživatel. Za zjevné poškození se přitom nepovažuje poškození běžným opotřebením nebo poškození, které není patrné při běžné výpůjční manipulaci s knihovní jednotkou. Poškozením není běžné opotřebení odpovídající stáří a povaze knihovní jednotky.

10. Knihovnám se půjčují dokumenty z knihovních fondů SVKUL v rámci MVS podle vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb. a podle metodických pokynů Národní knihovny ČR.

C. ROZHODNUTÍ O PŮJČOVÁNÍ

1. O zapůjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů (autorský zákon). O výpůjčkách rozhoduje SVKUL též podle charakteru a fyzického stavu konkrétní knihovní jednotky. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny.

2. Dokumenty vydané do roku 1900 včetně se půjčují pouze k prezenčnímu studiu.

3. SVKUL je povinna vyhledat a přenechat uživateli jako výpůjčku žádanou knihovní jednotku v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

4. Mimo budovu knihovny se zásadně nepůjčují dokumenty:
a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození;
b) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny;
c) jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecně právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.);
d) jestliže byly vypůjčeny z knihoven, jež stanovily prezenční půjčení jako podmínku.

D. STANOVENÍ POČTU VÝPŮJČEK

1. Uživatel starší 15 let může mít zapůjčeno maximálně 50 (padesát) dokumentů (absenčních výpůjček), uživatel mladší 15 let může mít absenčně vypůjčeno maximálně 20 (dvacet) dokumentů.

2. U speciálních druhů dokumentů je výpůjční lhůta určena dle čl. Specifika užívání služeb oddělení, ve kterém se dokument nachází.

3. Od jednoho titulu stejného vydání lze jednomu uživateli půjčit pouze 1 exemplář.

4. O zapůjčení dokumentů rozhoduje pracovník oddělení nebo pobočky, který má mj. právo změnit délku výpůjční lhůty určitého díla, jde-li o dílo žádané více čtenáři nebo je vzácné z hlediska obsahového či finančního. Celkový počet vypůjčených dokumentů je stanoven pro celý výpůjční systém knihovny (počet výpůjček ze všech oddělení a poboček se sčítá).

E. VRACENÍ VYPŮJČENÝCH DOKUMENTŮ

1. Vypůjčené dokumenty je možné vracet u výpůjčních pultů na všech výpůjčních místech SVKUL bez ohledu na to, kde byl dokument vypůjčen (tzv. vracení všude), a v návratovém automatu ve Velké Hradební 45. Výjimkami je vracení her (Vědecká půjčovna), e-čteček (Multimediální oddělení), skateboardů (Dětské oddělení), dokumentů zapůjčených na kauci (v oddělení, kde byly vypůjčeny) a dokumentů půjčených v rámci MVS (Vědecká půjčovna).

2. Vypůjčený dokument může vrátit i jiná osoba než vypůjčitel, a to i poštou. Za dokumenty ručí vypůjčitel až do okamžiku, kdy je SVKUL převzala.

3. Pokud se zjistí poškození dokumentu, sepíše pracovník SVKUL o závadě protokol a vyzve uživatele k úhradě škody dle tohoto KŘ.

F. VÝPŮJČNÍ LHŮTY, FORMY VÝPŮJČEK, PROLONGACE

1. Základní výpůjční lhůta je 30 dnů, pokud není dle Specifik užívání služeb stanoveno jinak.

2. SVKUL má právo:
a) zkrátit nebo neprodlužovat výpůjční lhůtu u často žádaných dokumentů;
b) půjčovat část svého knihovního fondu jen prezenčně;
c) pro absenční výpůjčku u některých dokumentů vyžadovat písemné doložení potřeb pro studium;
d) omezit počet výpůjček u vzácných nebo nedostupných dokumentů;
e) nepůjčovat ani absenčně, ani prezenčně dokumenty, jejichž fyzický stav to nedovoluje; uživatelé mohou tyto dokumenty zástupně využívat v digitální podobě, pokud existuje
f) požadovat u výpůjček vybraných dokumentů a věcí složení vratné kauce.

3. Výpůjční lhůtu lze před jejím uplynutím prodlužovat z uživatelského konta, o její prodloužení lze požádat také osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem: pult@svkul.cz. Výpůjční lhůtu lze prodloužit postupně až na 90 dní (pokud dokument již není rezervovaný). Další prodloužení pak není možné, příslušný dokument si může uživatel opět vypůjčit pouze po jeho předložení, a jen pokud není rezervovaný dalším uživatelem.

4. Nelze prodlužovat určenou kratší výpůjční lhůtu.

5. V případě, že je knihovna z provozních důvodů uzavřená, vrací uživatel vypůjčené dokumenty první výpůjční den po ukončení uzavření bez sankčního poplatku.

6. Dokument, který je momentálně vypůjčen, si může uživatel rezervovat. Uživatel může rezervaci provést ze svého uživatelského konta nebo na požádání u pracovníka SVKUL. Údaje o stávajícím vypůjčiteli dokumentu se nikomu zásadně nesdělují. Jakmile je knihovní jednotka k dispozici, SVKUL elektronicky nebo písemně uvědomí žadatele, který si může knihovní jednotku vyzvednout do 7 dnů ode dne odeslání oznámení. Uplynutím této lhůty rezervace zaniká a knihovní jednotka bude postoupena do běžného výpůjčního procesu. Rezervuje-li si stejnou knihovní jednotku více uživatelů, přednost má ten, kdo zadal svou rezervaci dříve. Za službu rezervace se účtuje poplatek dle Ceníku služeb (příloha KŘ č. 2), a to i v případě, že požadovaný dokument nebyl vyzvednut.

7. Pokud je dokument rezervován nebo již uplynul trojnásobek původní výpůjční lhůty a vypůjčitel jej i přes upozornění v dohodnutém termínu nevrátí, může mu SVKUL odmítnout půjčit další dokumenty až do doby, než jej vrátí. Zároveň je uživatel zařazen do upomínkového řízení.

G. SPECIFIKA UŽÍVÁNÍ SLUŽEB:

Půjčování brýlí, deštníků a látkových tašek

1. U registračních pultů a na vybraných pobočkách si lze absenčně vypůjčit deštníky a látkové tašky, prezenčně brýle na čtení. Půjčování a výpůjční lhůta se řídí platným výpůjčním řádem SVKUL.

2. V případě poškození či ztráty těchto předmětů je uživatel povinen jejich cenu knihovně nahradit, a to dle platného Ceníku služeb (příloha KŘ č. 2).

Dětské oddělení

1. Oddělení poskytuje služby zejména uživatelům do 15 let věku.

2. Pokud dětský uživatel navštěvuje i jiná oddělení knihovny (se souhlasem rodičů – zákonného zástupce), pracovníci SVKUL neodpovídají za obsahovou stránku dokumentů vypůjčených tímto uživatelem.

3. Skateboardy jsou k dispozici k absenčním výpůjčkám s výpůjční lhůtou 14 dní. Skateboardy si mohou půjčovat pouze registrovaní čtenáři starší 18 let oproti podpisu a po složení kauce dané Ceníkem služeb (příloha KŘ č. 2). Pravidla jejich půjčování upravuje příloha KŘ č. 9.

Multimediální oddělení

1. Absenční výpůjčky zvukových dokumentů se uskutečňují dle zásad kolektivní licenční smlouvy uzavřené mezi Národní knihovnou ČR a kolektivními správci autorských práv. Absenčně lze půjčit zvukové dokumenty až po uplynutí odkladné lhůty 9 měsíců, pokud byly vydány méně než 9 měsíců před jejich nabytím knihovnou. Toto omezení se nevztahuje na případy:
a) smlouvy o výpůjčce s registrovaným uživatelem, který je zdravotně postižen a výpůjčka souvisí s jeho postižením (např. zvukové knihy apod.), viz ust. § 38 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb. (zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů /autorský zákon/);
b) půjčování zvukových záznamů, které spolu s tištěným dokumentem tvoří dohromady nerozlučný celek;
c) výpůjček registrovaných uživatelů – pedagogů (dle výše uvedené licenční smlouvy).

2. Zvukové dokumenty se v oddělení zásadně nenahrávají (nekopírují) pro potřeby uživatelů.

3. Vypůjčené zvukové dokumenty se mohou nahrávat (kopírovat) pouze pro osobní potřebu, v souladu s autorským zákonem.

4. V prostorách oddělení je k dispozici digitální piano a přístroje sloužící k poslechu zvukových dokumentů, které mohou používat registrovaní uživatelé zdarma, a to po dobu 30 minut. O případném dalším využití přístrojů rozhoduje pracovník služby.

5. Pro periodika platí výpůjční lhůta 30 dní s výjimkou aktuálního čísla, které se půjčuje pouze prezenčně.

6. Čtečky elektronických knih (dále čtečky) jsou k dispozici k prezenčním i absenčním výpůjčkám s výpůjční lhůtou 14 dní. Čtečky si mohou půjčovat pouze registrovaní čtenáři starší 18 let po složení kauce dané Ceníkem služeb (příloha KŘ č. 2). Pravidla jejich půjčování upravuje příloha KŘ č. 5.

Oddělení časopisů

1. Přístup do Oddělení časopisů je povolen po předložení platného průkazu uživatele, prezenční služby jsou neregistrovaným uživatelům k dispozici po zaplacení jednorázového poplatku.

2. Časopisy v Čítárně (Velká Hradební 49) je možné si zapůjčit absenčně s výjimkou aktuálních čísel a denního tisku. Fond časopisů v Depozitáři (Na Schodech 4) je určen pouze k prezenčnímu studiu. Absenčně lze půjčit z fondů oddělení max. 20 dokumentů na 30 dní, aktuální čísla se absenčně nepůjčují.

3. Vzhledem ke značné frekvenci výpůjček periodik si uživatel může současně vypůjčit 1 vyložený titul denního tisku a 3 tituly časopisů, po prostudování je musí ihned vrátit službě a nahlásit k evidenci počet výpůjček.

4. Uživatel má právo užívat jen 1 studijní místo.

5. Využívání výpočetní techniky v Depozitáři se řídí pravidly v příloze č. 6 tohoto KŘ a je za úhradu podle platného Ceníku služeb (příloha KŘ č. 2).

6. Každý uživatel je povinen při vstupu a při odchodu z oddělení předložit ke kontrole všechny dokumenty, jež přináší, popř. odnáší. Dokumenty nesmějí být přenášeny do jiných oddělení bez souhlasu pracovníka knihovny.

Oddělení studoven a bibliografické

1. SVKUL ve studovnách poskytuje informační, referenční a speciální služby. Zodpovídá ústní, telefonické a elektronickou poštou zaslané bibliografické a faktografické dotazy uživatelů v rozsahu informačního aparátu knihovny, případně s využitím volně přístupných databází. Nabízí zpracování rešerší za úhradu dle platného Ceníku služeb (příloha KŘ č. 2).

2. Přístup do studoven je povolen po předložení platného průkazu uživatele nebo po zaplacení jednorázového poplatku.

3. Studovny slouží zásadně k prezenčnímu studiu. Uživatel má možnost studovat knižní, časopisecké i speciální fondy knihovny volně přístupné ve studovnách a dokumenty objednané přímo do studovny, které nelze půjčit mimo knihovnu.

4. Z příručního fondu si může uživatel vypůjčit právě jen potřebné dokumenty a po jejich prostudování je musí ihned vrátit službě nebo na určené místo k evidenci výpůjček.

5. Uživatel studovny má právo užívat jen 1 studijní místo.

6. Uživatel studovny může používat počítače s databázemi a internetem. Využívání výpočetní techniky se řídí pravidly příloze č. 6 tohoto KŘ a je za úhradu podle platného Ceníku služeb (příloha KŘ č. 2). Využívání digitálních knihoven, databází a dalších elektronických informačních zdrojů se řídí pravidly v příloze č. 7 tohoto KŘ.

7. Každý uživatel je povinen při vstupu a při odchodu ze studovny předložit ke kontrole všechny dokumenty, jež přináší, popř. odnáší. Dokumenty nesmějí být přenášeny do jiných oddělení bez souhlasu pracovníka knihovny.

8. Knihovna poskytuje i reprografické služby, a to při dodržení zákona č. 121/2000 Sb. (zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon) a požadavků ochrany dokumentů. Kopii si uživatel může zhotovit na samoobslužném kopírovacím zařízení, příp. může požádat o pomoc pracovníka SVKUL. Poplatky za kopírování se řídí platným Ceníkem služeb (příloha KŘ č. 2).

9. Pro potřeby uživatelů slouží i skener (v samoobslužném režimu). Skenování je možné jen pro osobní potřebu, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon).

Zvuková knihovna pro nevidomé a zrakově postižené

1. Zvuková knihovna poskytuje služby uživatelům se zdravotním znevýhodněním, kteří se prokáží průkazem ZTP/P nebo doporučením odborného lékaře.

2. Výpůjční lhůta je 30 dnů a je možné ji 2x prodloužit.

3. Případné poškození dokumentu je třeba ohlásit, přičemž za neúmyslné poškození není požadována náhrada.

H. PRODLENÍ S VRACENÍM VYPŮJČENÝCH DOKUMENTŮ

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčené dokumenty nepoškozené a kompletní, a to v určených termínech dle tohoto KŘ a v souladu s občanským zákoníkem (zejména § 2951).

2. V případě prodlení s vracením výpůjček je uživatel povinen ve prospěch SVKUL zaplatit smluvní pokutu (dále jen zpozdné). SVKUL přitom není povinna uživatelům zasílat žádné upozornění o překročení výpůjční lhůty. Výše zpozdného jsou stanoveny v  Ceníku služeb (příloha KŘ č. 2). Poplatky za zpozdné se sčítají.

3. Uživatel se zprostí povinnosti uhradit zpozdné jen v případě prokázání, že prodlení nezavinil. Za nezaviněné prodlení se považuje živelní pohroma a svojí závažností obdobné další objektivní překážky, které uživatel nemohl překonat a které bránily včasnému vrácení výpůjček. Uživatele neomlouvá žádná okolnost bránící vrácení výpůjček, nastane-li až po uplynutí výpůjční lhůty.

4. SSVKUL uživatele může o nevrácené dokumenty upomínat, přičemž výše zpozdného narůstá nezávisle na termínech upomínání. SVKUL si může účtovat poplatky za odeslání upomínek, výzev a za tzv. Pokus o smír, které se přičítají ke zpozdnému dle platného Ceníku služeb (příloha KŘ č. 2).

5. Upomínací dopisy a výzvy, resp. e-mailové zprávy nebo sms zprávy, se posílají po překročení výpůjční lhůty, tzv. Pokus o smír pak poštou (doporučeným dopisem). Odesílání Pokusu o smír prostřednictvím pošty se provádí automaticky na uživatelem uvedenou trvalou adresu – pokud však uživatel uvedl kontaktní adresu, výzva se posílá na adresu kontaktní. Četnost upomínání je následující: 1. upomínka (e-mail nebo sms): 5. den po překročení měsíční výpůjční lhůty; 2. upomínka (e-mail nebo sms): 14. den po překročení měsíční výpůjční lhůty; 3. upomínka = Pokus o smír: 35. den po překročení měsíční výpůjční lhůty.

6. SVKUL je oprávněna domáhat se svých práv a nároků a vynucovat splnění povinností uživatelů a třetích osob právní cestou a dovolávat se i soudní ochrany. Náklady s tím spojené hradí dlužník (uživatel, ručitel, třetí osoba v postavení dlužníka) podle obecně závazných předpisů.

I. NÁHRADY ZA ZTRACENÉ, ZNIČENÉ A POŠKOZENÉ DOKUMENTY

1.

Uživatel je povinen vrátit vypůjčené dokumenty a jiné věci nepoškozené a kompletní. Jakoukoliv ztrátu, zničení nebo poškození dokumentu nebo věci je povinen SVKUL neprodleně hlásit. O způsobech náhrady za poškozenou, zničenou nebo ztracenou výpůjčku rozhoduje pracovník SVKUL podle tohoto KŘ a platných obecně závazných předpisů, zejména podle § 2951 občanského zákoníku. Uživatel je povinen SVKUL uhradit veškeré náklady, které jí vzniknou v souvislosti s likvidací škody jím způsobené, což jsou zejména
– náhrady za nevrácený, ztracený nebo zničený dokument nebo jinou věc, 
– náklady právního a soudního vymáhání dokumentů a jiných věcí, knihařských prací, technického zpracování nových dokumentů, manipulačních poplatků apod., a to ve výši skutečně vzniklé škody.

2. Náhradu škody může SVKUL požadovat uvedením do původního stavu nebo peněžní náhradou dle Ceníku služeb (příloha KŘ č. 2).

3. Náhradu škody uvedením v původní stav lze řešit:
a) při částečném poškození dokumentu uživatel zaplatí peněžní částku, vynaloženou SVKUL, pro jeho uvedení do původního stavu (zejména fotokopie poškozených stran a vazba) dle Ceníku služeb (příloha KŘ č. 2);
b) při poškození zvukových a audiovizuálních nosičů a elektronických dokumentů, které způsobí jejich nepoužitelnost, postupuje SVKUL vůči uživateli jako při ztrátě; uživatel je též povinen nahradit poškozený speciální obal takového dokumentu;
c) v případě ztráty nebo poškození jednoho dílu vícedílného kompletu (např. svázaný ročník časopisu, karetní a deskové hry), je SVKUL oprávněna požadovat náhradu za celý znehodnocený komplet;
d) při ztrátě či úplném poškození vypůjčeného dokumentu je uživatel povinen nahradit škodu uvedením v původní stav obstaráním téhož dokumentu a téhož vydání nebo i jiného vydání, nebo finanční náhradou v ceně fotokopie, vč. vazby, nebo jiným titulem (dokumentem) srovnatelné hodnoty podle potřeb SVKUL;
e) při ztrátě či úplném poškození jiné vypůjčené věci je postupováno podle následujícího odstavce tohoto článku KŘ.

4. Jestliže náhrada podle předcházejících bodů není možná nebo účelná, anebo žádá-li o to uživatel, může SVKUL požadovat náhradu škody finančním vypořádáním, a to zejména v případech, kdy použití výše uvedených náhrad je obtížné, neúměrně nákladné (neefektivní) nebo časově nepřiměřeně dlouhé. Výše náhrady se stanovuje na základě obvyklé ceny dokumentu nebo jiné věci v době poškození a manipulačních poplatků dle platného Ceníku služeb (příloha KŘ č. 2).

5. Pokud uživatel poškodí nebo ztratí dokument zapůjčený v rámci meziknihovní výpůjční služby jinou knihovnou, uhradí škodu podle požadavků knihovny, která knihu zapůjčila.

6. Postup při náhradě škody vzniklé v souvislosti s výpůjčkou uskutečněnou před účinností tohoto KŘ se řídí podle dříve platného KŘ. Pokud s tím souhlasí ten, kdo za škodu odpovídá, náhrada škody se řídí tímto KŘ.

7. Neuhrazená náhrada škody a jiné náklady SVKUL jsou pokládány za finanční závazek uživatele vůči SVKUL a v případě jejich neuhrazení budou vymáhány právní cestou.

8. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty nebo poškození dokumentu či jiné věci a uhrazení všech závazků je SVKUL oprávněna pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

J. MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY

1. Uživatelé mají možnost vyžádat si půjčení dokumentu, který nemá SVKUL ve svém fondu, z jiné knihovny v ČR nebo i v zahraničí prostřednictvím MVS podle vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb. a podle metodických pokynů Národní knihovny ČR.

2. MVS je realizována pouze mezi knihovnami a je poskytována registrovaným uživatelům.

3. Při zadávání požadavku uživatel musí uvést, zda má zájem o případnou reprografickou kopii dokumentu a dokdy je jeho požadavek aktuální.

4. Výpůjční lhůtu dokumentů zapůjčených v rámci MVS stanovuje půjčující knihovna, která též rozhoduje o výši poplatků za případné upomínky. Knihovna i čtenář, jimž se dokument půjčil, jsou povinni dodržovat všechny podmínky stanovené půjčující knihovnou.

5. O prodloužení výpůjční lhůty v rámci MVS je nutné požádat týden před jejím uplynutím. O prodloužení žádá knihovna, která výpůjčku zprostředkovala.

6. Mezinárodní meziknihovní služba je za úhradu podle platného ceníku Národní knihovny ČR v Praze, která tyto služby zprostředkovává.

7. Za vyřízení MVS (MMVS) se účtuje poplatek dle Ceníku služeb (příloha KŘ č. 2).

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

A. VÝJIMKY Z KŘ

1. O výjimečném poskytnutí služby přesahující nárok uživatele rozhoduje vedoucí zaměstnanec SVKUL nebo jiný k tomu pověřený zaměstnanec.

2. O ostatních výjimkách z KŘ rozhoduje ředitel SVKUL.

3. Na poskytnutí výjimky není právní nárok.

B. ÚČINNOST KŘ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

1. Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 1. 2021, včetně všech příloh.

2. Není-li dále stanoveno jinak, řídí se právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto KŘ, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smlouvy o výpůjčce, uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto KŘ, dosavadním KŘ. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto KŘ ode dne nabytí jeho účinnosti.

3. SVKUL je však vždy oprávněna požadovat za nevrácený, poškozený, nebo zničený dokument finanční náhradu, aniž by požadovala vydání věci, a to i v případě smluv uzavřených před účinností tohoto KŘ.

4. Podle dosavadního KŘ se až do svého skončení posuzují všechny lhůty a doby, které začaly plynout přede dnem nabytí účinnosti tohoto KŘ, avšak neskončí dříve než šest měsíců po nabytí účinnosti tohoto nového KŘ.

5. Tento KŘ, vč. příloh č. 1–10, nabývá účinnosti dnem 1. května 2022.

 

V Ústí nad Labem, 31. března 2022

Mgr. Jana Linhartová v. r.
ředitelka SVKUL

 

V. PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Základní pojmy a zkratky (v abecedním setřídění)
Příloha č. 2: Ceník služeb SVKUL
Příloha č. 3: Ceník propagačních předmětů a publikací vydaných SVKUL
Příloha č. 4: Ochrana osobních údajů uživatelů SVKUL
Příloha č. 5: Pravidla používání čteček elektronických knih
Příloha č. 6: Pravidla přístupu k výpočetní technice a internetu
Příloha č. 7: Pravidla využívání elektronických informačních zdrojů a digitálních knihoven
Příloha č. 8: Reklamační řád
Příloha č. 9: Pravidla půjčování skateboardů
Příloha č. 10: Zásilka z ústecké knihovny

 

Knihovní řád SVKUL – verze pro tisk (platnost od 1. 5. 2022, Ceník propagačních předmětů a publikací od 3. 10. 2022)

Výtah z KŘ – verze pro tisk (platnost od 1. 5. 2022)