Các bạn hãy được đón chào tại Thư viện khoa học Bắc Séc

Thư viện khoa học Bắc Séc là tổ chức được tồn tại do đóng góp, mà người thành lập nó từ
năm 2001 là tỉnh Ústí. Theo tinh thần bộ luật số 275/2001 Tuyển tập, về thư viện và các điều
kiện vận hành các dịch vụ thư viện và thông tin (luật thư viện), được thay đổi bằng bộ luật số
1/2005 Tuyển tập, thì Thư viện tỉnh cũng thực hiện đồng thời chức năng Thư viện thành phố.
Thư viện khoa học Bắc Séc được cấu tạo bởi Phòng trẻ em, Phòng mượn dân gian và
phòng âm nhạc trong tòa nhà tại đường phố W. Churchilla 3, phòng đọc trong tòa nhà tại
đường phố Velká Hradební 49 và bảy chi nhánh tại các khu ngoại ô và các khu tập thể.
Chức năng của Thư viện khoa học cũng được thực hiện bởi phòng văn chương tiếng Anh và
một phần cũng bởi phòng âm nhạc trong tòa nhà tại đường phố W. Churchilla 3, bởi phòng
mượn khoa học và các phòng nghiên cứu chuyên ngành và bởi các phòng khác trong tòa
nhà tại đường phố Velká Hradební 49. Cho những độc giả mù và tàn tật thị giác có Thư viện
âm thanh trong khu nhà KARKO. Thư viện khoa học Bắc Séc tại Ústí nad Labem đảm nhiệm
thực hiện và phối hợp các chức năng khu vực của một số Thư viện lựa chọn trên cơ sở ủy
quyền trong tỉnh và là Thư viện được ủy quyền cho huyện Ústí nad Labem.

Dữ liệu liên lạc:

Thư viện khoa học Bắc Séc