Krajské metodické oddělení

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem je podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb., krajskou knihovnou, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj, a to od 1. 7. 2001.
Na základě vládního usnesení č. 68 ze dne 16. ledna 2002 o Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven zajišťuje a koordinuje plnění regionálních funkcí prostřednictvím sedmi základních knihoven, pověřených výkonem regionálních funkcí v Ústeckém kraji.

 

Krajské metodické oddělení

Krajské metodické oddělení plní a koordinuje regionální funkce v celém Ústeckém kraji. Zpracovává výroční zprávy, statistiky a výsledky o činnosti knihoven v Ústeckém kraji a úzce spolupracuje s pověřenými knihovnami. 

Vedle metodické podpory ve všech oblastech knihovnické a informační činnosti zajišťuje Krajské metodické oddělení pro pracovníky knihoven odborné vzdělávání. Cílem je dosáhnout toho, aby byl vzděláván každý knihovník, ať už pracovník  profesionálních či neprofesionálních knihoven. Knihovníci se vzdělávají v mnoha dovednostech, od informačních, komunikačních či pedagogických a lektorských dovedností, až po odborné knihovnické znalosti.

Od roku 2015 ve spolupráci s Ústeckým krajem a Svazem knihovníků a informačních pracovníků každoročně organizuje soutěž „Knihovník Ústeckého kraje“, kdy oceňuje aktivní činnost knihovníků veřejných knihoven v obcích do 5 000 obyvatel. Oceňována je zejména aktivita knihovníků v rozvíjení knihovnických a informačních služeb. Hodnotí se také zapojení knihovníků do kulturního a komunitního života obce.

 

Cíle regionálních funkcí

Cílem regionálních funkcí je zajištění dostupnosti a rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky v souladu s celostátní koncepcí rozvoje knihoven a vyrovnání rozdílů v úrovni poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb obyvatelům měst a malých obcí s přihlédnutím k jejich specifikům.

 

Standard pro výkon regionálních funkcí knihoven

Pro zajištění rovnoměrného výkonu regionálních funkcí v systému knihoven se stanoví standard jednotlivých druhů služeb, jimiž jsou regionální funkce naplňovány:

  • poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
  • statistika knihovnických činností
  • vzdělávání knihovníků, semináře a porady
  • tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce, správa, revize a aktualizace
  • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  • nákup a zpracování knihovních fondů pořížených z prostředků provozovatele knihovny (obce) a jejich distribuce
  • podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit
  • servis automatizovaného knihovního systému využívaného pro výkon regionálních funkcí

 

Krajské metodické oddělení (KMO)

Velká Hradební 45, Ústí nad Labem, 400 01

Jana Bednářová – vedoucí ORF
tel.: 773 741 211
e-mail: J. Bednářová