Knihovny a koronavirus

KNIHOVNY A KORONAVIRUS – aktuální informace

Knihovnický institut NK ČR zpřístupnil stránku Knihovny a koronavirus s informacemi k aktuální situaci – mj. o práci z domova, nařízení vlády, službách knihoven v digitálním prostředí i o manipulaci s knihami a metodami dezinfekce knihovního fondu.

Odkaz: KNIHOVNY A KORONAVIRUS

 

 

MINISTERSTVO KULTURY VYDALO DOPORUČENÍ PRO PROVOZ KNIHOVEN OD 14. 10. DO 3. 11. 2020

16/10/2020

Odkaz: Doporučení Ministerstva kultury pro provoz knihoven od 14. 10. do 3. 11. 2020

Cílem Doporučení je zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb knihoven, zapsaných v evidenci knihoven MK dle zákona č. 257/2001 Sb.

Je třeba důsledně dodržovat následující principy:

 • dodržovat bezpečnou vzdálenost cca 2 m mezi lidmi, a to jak mezi čtenáři a návštěvníky vzájemně, tak mezi zaměstnanci knihoven a zejména při poskytování služeb mezi pracovníkem knihovny a čtenářem nebo návštěvníkem;
 • používat ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu čtenáři, návštěvníky i zaměstnanci knihovny; o této povinnosti musí knihovna čtenáře a návštěvníky vhodným způsobem informovat
 • u vstupu do knihovny čtenář či návštěvník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny a o povinnosti dezinfekce rukou vhodným způsobem informuje;
 • pracovníci knihoven provádějí hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalšími knihovními dokumenty,
 • v knihovnách zajistit pravidelný důsledný úklid s důrazem na hygienu často dotýkaných povrchů;
 • zamezit shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. studovny, vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, WC apod.,
 • upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu s uživateli knihovny v provozních hodinách. Preferovat návratové boxy a jiná samoobslužná zařízení při manipulaci s dokumenty.

V daném období platí omezení hromadných akcí (tj. akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech) s výjimkami viz odkaz:  https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/1–hromadne-akce-1021.pdf

O  pravidlech uvedených pod odrážkami 1–3 je nezbytné informovat zaměstnance i čtenáře a návštěvníky knihovny, a to zejména prostřednictvím informačních letáků u vstupu do knihovny, pomocí elektronické komunikace na webových stránkách knihovny či sociálních sítích nebo jiným vhodným způsobem.

Uvedená doporučení se mohou změnit v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace v ČR, opatřeními vlády, případně mohou být dále upřesněna orgány státní správy a samosprávy.

Pravidla pro nošení roušek, omezení obchodu a služeb a další omezení mohou být nyní upravena i lokálně rozhodnutím jednotlivých krajských hygienických stanic na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu. Pro více informací sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví a webové stránky příslušné hygienické stanice.

Odkaz: Webové stránky Ministerstva zdravotnictví

Odkaz: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje


Od 14. 10. do 3. 11. 2020 se pak týkají omezení nejen oblasti kultury – viz níže usnesení vlády.

Odkaz: Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření – s účinností ode dne 14. 10. 2020 od 00:00 hod. do dne 3. 11. 2020 do 23:59 hod.

 

 

KNIHOVNY MOHOU ZŮSTAT OD 12. 10. 2020 V PROVOZU

08/10/2020

Vláda ČR 8. 10. 2020 vydala nové usnesení č. 996 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. 10. do 25. 10. 2020:

Odkaz: Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 996

Vláda zakazuje:

 • hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti
 • kongresy a jiné vzdělávací akce,
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin,

Ministr zdravotnictví Roman Prymula: Provoz knihoven a knihkupectví nebude omezen.

ODKAZ: Pořad Interview ČT 24, 8. 10. 2020 – ministr zdravotnictví Roman Prymula komentuje opatření v inverview (min. 18:09)

 

 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ OD 5. 10. 2020

02/10/2020

Vláda ČR vyhlásila nouzový stav od 5. 10. 2020 od 00:00 do dne 18. 10. 2020 do 23:59 a vydala nové Usnesení:

I. zakazuje

1.hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou […]

2.koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek

II. omezuje

1.divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, tak, že

a) se jich může účastnit nejvýše 500 diváků, resp. účastníků s tím, že musí být dodržena vzdálenost 2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, hudebníci), případně musí být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. plexisklo),

b) každý účastník akce má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje; pokud je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce,

c) v prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat potraviny včetně pokrmů a nápojů,

d)účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na určeném místě k sezení,

Odkaz: Usnesení vlády o přijetí krizového opatření od 5. 10. 2020 00:00 do 18. 10. 2020 do 23:59

 

Interpretace dle Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s.:

Na neškolské vzdělávání dospělých je nahlíženo jako na “aktivity hromadné”, které mohou být realizovány uvnitř uzavřených prostor max. do 10 osob a venku max. do 20 osob, včetně dalších opatření v rámci 3R.

a) Max. uvedený počet osob je celkový – tj. včetně lektora

b) Realizaci akcí ve vnitřních prostorách s počtem osob vyšším než 10  lze zajistit rozdělením, např. 15 členné skupiny v oddělených místnostech, s tím, že by se členové skupin neměly společně potkat, což v důsledku znamená tedy také 2 lektory…

Odkaz: Aktualizované informace Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s.

Vzdělávací akce pro knihovníky lze  pořádat pro více než 10 osob, pokud probíhají v prostorách s dostatečně velkou kapacitou a dle platných vyhlášených hygienických pravidel a opatření (dle výjimky usnesení vlády č. 957 ze 30. 9. 2020: “Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod. I. zakazuje 1. hromadné akce konané v počtu vyšším než  deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou  členů domácnosti, VÝKONU POVOLÁNÍ, […]) .

 

Doporučujeme veškerá opatření konzultovat se zřizovatelem.

 

 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ OD 18. 9. 2020

17/09/2020

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nová mimořádná opatření platná od 18. 9. 2020 od 18.00 hodin:

Mimořádné opatření – omezení provozoven a provozů služeb:

e) provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
– zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
– u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,

Odkaz: Mimořádné opatření – omezení provozoven a provozů služeb od 18. 9. 2020 od 18.00 do odvolání

Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí:

“Od pátku 18. září od 18 hodin se s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí budou moci konat vnitřní hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob jen za podmínky, že každý účastník akce bude mít určeno místo k sezení. Na vnitřní hromadné akce tak nebude možný prodej vstupenek jinak než na konkrétní místo k sezení.”

Odkaz: Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí od 18. 9. 2020 od 18.00 do odvolání

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami:

Odkaz: Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, od 18. 9. 2020 od 18.00 do odvolání

 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ OD 10. 9. 2020

09/09/2020

Vzhledem k novým mimořádným opatřením vydaným MZ ČR platí od čtvrtka 10. 9. 2020 povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov, tedy i v knihovnách (zvláště v prostorách pro veřejnost):

1.  Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a)            ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

n) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,

q) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

t) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,

POZOR  dle aktuálního znění mimořádného opatření se dle vyjádření MZ a MŠMT na neškolské vzdělávací instituce výjimka v nošení roušek nevztahuje. Pro přednášející (lektory) i účastníky vzdělávání platí tato povinnost po dobu konání celé akce. O přehodnocení a rozšíření výjimek i na neškolské vzdělávací instituce se jedná.

Odkaz: Mimořádné opatření – povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest(nos, ústa) ve vnitřních prostorách budov od 10. 9. 2020 do odvolání

 

DOPADY KORONAVIRU NA POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V KNIHOVNÁCH ÚSTECKÉHO KRAJE

01/09/2020

Od 3. 7. 2020 do 22. 8. 2020 probíhal dotazníkový průzkum o dopadech koronaviru na poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb v knihovnách Ústeckého kraje. Jeho hlavním cílem bylo analyzovat dopad vládních opatření přijatých v souvislosti s pandemií Covid-19 a zmapovat aktivity knihoven v době jejich uzavření a způsob komunikace s uživateli. Průzkumu se v rámci anonymního dotazování zúčastnilo 73 veřejných knihoven Ústeckého kraje. Výsledky průzkumu si lze prohlédnout v odkazu níže.

Odkaz: Dopady koronaviru na poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb v knihovnách Ústeckého kraje (výsledky dotazníkového průzkumu, 1 868 kB)

 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ OD 1. 9. 2020

28/08/2020

S platností od 1. 9. 2020 zatím nedochází k žádnému omezení činnosti knihoven. Výjimkou jsou hromadné akce nad 100 účastníků, viz níže:

Odkaz: Mimořádné opatření  – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání

Odkaz: Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání*

*Omezení u hromadných akcí: zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích uvedených v bodu 1 s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb.

Odkaz: Mimořádné opatření – izolace a karanténa s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání

 

 

 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ OD 1. 7. 2020

01/07/2020

S účinností od 1. 7. budou pro knihovny povinná tato opatření:

e) (omezuje) provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

 • zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím
 • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny

Odkaz: Mimořádné opatření MZ, o ochraně zdraví s účinností od 1. 7. 2020

 

Ruší se povinná ochrana dýchacích cest (úst a nosu).

Odkaz: Zrušení mimořádného opatření (povinná ochrana dýchacích cest) s účinností od 1. 7. 2020

ALE

V celém Moravskoslezském kraji bude nadále platit povinnost nosit roušky na hromadných akcích nad 100 účastníků. Ve vybraných obcích Karvinska a Frýdecko-Místecka v Moravskoslezském kraji platí povinná pokrývka úst a nosu ve všech vnitřních protorách staveb mimo bydliště a ve veřejné dopravě.

Roušky zcela neodloží ani Pražané, a to na vnitřních hromadných akcích nad 100 osob a v metru.

Odkaz: Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

Odkaz: Tisková zpráva – Od července budou platit přísná protiepidemická opatření už jen v některých částech Moravskoslezského kraje

 

Podle dostupných informací nikde není uloženo dodržování povinných rozestupů.

 

 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ OD 22. 6. 2020

22/06/2020

Od 22. 6. 2020 do odvolání platí pro knihovny povinně tato pravidla:

 • zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím
 • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny

Účastníci vzdělávání nemusí mít roušky, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m (maximálně 15 účastníků).

Ruší se limit 10 m2 a povinných odstupů mezi osobami u muzeí, galerií, hradů, zámků a PODOBNÝCH ZAŘÍZENÍ. Provozy se tak navrátí k běžnému režimu.

Platná mimořádná opatření od 22. 6. 2020 – odkazy:

Mimořádné opatření MZ, o ochraně veřejného zdraví – omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 22. 6. 2020

Mimořádné opatření MZ, o ochraně veřejného zdraví – nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 22. 6. 2020

Tisková zpráva – odkaz:

Tisková zpráva – od července budou roušky povinné jen v regionech se zhoršenou epidemiologickou situací

Návrat do práce – odkaz:

Návrat na pracoviště, epravo.cz

 

 

NOVÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ OD 8. 6. 2020

08/06/2020

Od 8. 6. 2020 je v platnosti nové Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k  ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření covid-19. Pro knihovny stále platí:

f) provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

 • zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
 • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.

V přiměřené míře lze využít pravidla pro jiné kulturní instituce:

j) provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

 • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
 • mezi návštěnvíky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 m, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen “členové domácnosti”),
 • návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí provozovatel zařízení,

k) provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a pdobobných provozů tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

 • provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
 • následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
 • v hledišti je nejvýše 500 diváků,
 • mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení,
 • mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
 • v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 metry a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 • ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky na dezinfekci rukou,
 • neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů,
 • před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravdky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygyenické stanice.

Odkaz: Mimořádné opatření – o ochraně veřejného zdraví, platné od 8. 6. 2020

 

DOPORUČENÍ K ČINNOSTI KNIHOVEN OD 25. 5. 2020

21/05/2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k  omezení provozoven a provozů služeb stanoví pro knihovny od pondělí 25. 5. 2020 pouze dvě povinnosti:

f) provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

 • zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
 • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.

U uvedeného vyplývá, že se ruší povinnost používat rukavice při práci s knihovním fondem,viz

Odkaz: Mimořádné opatření – omezení provozoven a provozu služeb s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání – se může dotýkat některých kulturních a vzdělávacích aktivit, viz

Odkaz: Mimořáné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, od 25. 5. 2020 do odvolání

1. Všem osobám se s účinností ode dne 25. května 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

i) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny podmínky podle bodu 3,

3. Organizátorům provádění autorského díla, tvůrcům a výrobcům audiovizuálních děl nebo pořadů, pokud vyžadují po osobě uvedené v bodu 2 písm. I) nebo j) (dále jen „umělec“), aby vystupovala při provádění autorského díla nebo při výrobě pořadu bez ochranných prostředků dýchacích cest, se s účinností ode dne 25. května 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje zajistit splnění následujících podmínek:

 • mezi účinkujícími umělci a dalšími osobami konajícími v místě provádění autorského díla činnosti související s prováděním autorského díla nebo tvorbou audiovizuálního díla nebo pořadu (dále jen „spolupracovník“), umělci a diváky apod. je při provádění autorského díla nebo tvorbě audiovizuálního díla nebo pořadu dodržen odstup alespoň 2 m; tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci,
 • místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu je pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně větrány,
 • je zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky,
 • v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla nebo pořadu.

 

 

DOPORUČENÍ K ČINNOSTI KNIHOVEN OD 18. 5. 2020

17/05/2020

Ministerstvo kultury ČR vydalo aktualizované doporučení pro činnost knihoven od pondělí 18. 5. 2020:

Odkaz: Doporučení MK ČR pro provoz knihoven od 18. 5. 2020

 

Na doporučení MK ČR navazuje aktualizované doporučení Ústřední knihovnické rady:

Odkaz: Doporučení ÚKR ČR pro provoz knihoven od 18. 5. 2020 (.docx)

 

Dle ÚKR ČR je doporučeno se seznámit také s materiálem MŠMT o ochraně zdraví a provozu středisek volného času (do konce školního roku 2019/2020):

Odkaz: Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020

 

 

KNIHOVNY BUDOU MOCI ROZŠIŘOVAT SVOU ČINNOST

12/05/2020

OD 11. 5. 2020 bude POVOLENO následující:

 • divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob;
 • hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob;

  Vyjádření MŠMT, které potvrzuje možnost obnovení seminářů, kurzů a akcí dalšího vzdělávání dospělých, včetně rekvalifikací a zkoušek profesních kvalifikací (vyjádření ze dne 6. 5. 2020):

  Zkoušky z profesních kvalifikací a kurzy dalšího vzdělávání vč. rekvalifikačních kurzůV rámci uvolňovacího scénáře při epidemiologické situaci přijala vláda ČR usnesení dne 30. 4. 2020 č. 490, které umožňuje pořádat vzdělávací akce od 11. 5. 2020 v počtu do 100 osob za dodržení dalších povinných opatření a to zejména povinného nošení roušek (ochranných pomůcek nosu a úst) či jiných, a to dodržení rozestupů 2 metry a je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. Je vhodné zajistit zvýšenou hygienu místností a chodeb, míst k sezení a stolů, pomůcek, nástrojů a materiálů včetně jejich dezinfekce a používat osobní ochranné pomůcky, pokud to stav epidemiologické situace vyžaduje. Organizace vzdělávacích akcí by měla minimalizovat rizika pro šíření epidemie, tedy pokud je to možné organizovat individuální zkoušení nebo menší skupiny, lépe plánovat harmonogram zkoušek, aby docházelo k minimálnímu kontaktu účastníků. Je nutné maximálně dbát na principy ochrany zdraví jako základního principu při přípravě i realizaci vzdělávacích akcí.

  Od pondělí 11. 5. 2020 je možné obnovit vzdělávání dospělých za splnění výše uvedených podmínek, které budou uvedeny také na stránkách MŠMT. 

Podrobnosti a další podmínky lze naléz v odkazech níže.

Odkaz: MZ ČR – PODMÍNKY A PODROBNOSTI

Odkaz: MZ ČR – UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ  (aktualizace na stránkách k 11. 5. 2020)

Odkaz: MŠMT – NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K AKTUÁLNÍ SITUACI

 

ZNOVUOTEVŘENÍ KNIHOVEN – Usnesení vlády č. 453 o přijetí krizového opatření ze dne 23. 4. 2020

24/04/2020

Vláda ve svém usnesení ze dne 23. dubna 2020 č. 453 o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 0:00 hodin povolila otevření knihoven a v bodě III. nařizuje, aby:

f) pro provoz knihoven byla dodržována následující pravidla:

 • zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
 • u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.

Odkaz: USNESENÍ č. 453 o přijetí krizového opatření ze dne 23. 4. 2020

Harmonogram: Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností

 

ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ MK A MZ ČR PRO OTEVÍRAJÍCÍ SE KNIHOVNY

24/04/2020

Na webových stránkách MZ ČR a MK ČR bylo 24. 4. 2020 zveřejněno základní doporučení pro otevírající se knihovny. Knihovny mohou být otevřené od 27. 4. 2020, což v žádném případě neznamená, že knihovna v tomto termínu otevřít musí. Konečné rozhodnutí je na konkrétním zřizovateli, který musí zajistit dané hygienické podmínky tak, aby knihovna byla na otevření připravena. Doporučuje se dodržování jednoduchých hygienických pravidel, která najdete v odkazech níže.

Odkaz: DOPORUČENÍ MK a MZ ČR

Odkaz: DOPORUČENÍ MZ ČR

 

DOPORUČENÍ ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÉ RADY K OTEVŘENÍ KNIHOVEN 27. 4. 2020

24/04/2020

ÚKR dne 24. 4. 2020 zveřejnila na stránkách IPK dokument s doporučeními pro provoz knihoven od 27. 4. 2020.

Odkaz: DOPORUČENÍ ÚKR

 

UŽITEČNÉ POMŮCKY – bezpečnost, infografika, letáky

Rozcestník pro firmy (COVID-19): letáky o bezpečnosti ke stažení a vytištění, návody na hygienická opatření a ochranu zdraví, doporučení, základní informační weby, organizace pomoci, tipy na vzdělávání a zabavení dětí aj.

Odkaz: LETÁKY O BEZPEČNOSTI

Jak se v práci chránit před koronavirem – doporučení k ochraně zaměstnanců a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2

Odkaz: JAK SE BRÁNIT PŘED KORONAVIREM

 

TIPY NA ONLINE ZDROJE, ČTENÍ A AKTIVITY

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem na svých webových stránkách zveřejnila tipy na online zdroje, čtení a aktivity pro každého.

Odkaz: TIPY SVKUL

 

ČTENÍ DĚTEM – tipy na dobré čtení pro děti

Čtení dětem je praktický webový rozcestník věnovaný podpoře dětského čtenářství. Technickou stránku projektu zajišťuje Moravská zemská knihovna a její projekt Knihovny.cz. Seznamy knih, které jsou tříděny dle věkových katerogií, byly vytvořeny odborníky na dětskou literaturu z Oddělení literatury pro děti a mládež Městské knihovny v Praze s přihlédnutím k doporučujícím materiálům dalších českých knihoven (Knihovna města Ostravy, Knihovna města Hradce Králové a Centra pro dětské čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně) nebo třeba výběru Nejlepší knihy dětem.

Odkaz: ČTENÍ DĚTEM

 

KUP KNIHU A ZACHRÁNÍŠ NAKLADATELE – výzva

Moravská zemská knihovna v Brně přichází společně s krajskými knihovnami, Sdružením knihoven ČR a Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR v době celostátní karantény s výzvou na podporu českého knižního trhu: Kup knihu a zachráníš nakladatele!

Odkaz: #KUPKNIHU