Rešeršní služby

Nové žádosti o rešerše budeme přijímat od 1. listopadu 2022.

Nabízíme pomoc s vyhledáním literatury pro vaši odbornou práci.

Na základě vašich požadavků zpracujeme bibliografickou rešerši (= soupis záznamů dokumentů vybraných podle věcných a formálních hledisek odpovídajících rešeršnímu dotazu, jako je tematika, časové vymezení, jazyk, druhy dokumentů aj.).   

Rešeršní služby jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům. Novým uživatelům, od jejichž registrace uběhlo max. 14 dní, poskytujeme jednorázovou slevu z celkové částky za rešerši ve výši 100 Kč. Rešerše jsou zpracovávány z informačních zdrojů dostupných v Severočeské vědecké knihovně (dále jen SVKUL), příp. souborných katalogů a volně dostupných elektronických informačních zdrojů.

Pro objednání služby je třeba vyplnit a podepsat žádost o vypracování rešerše. Formulář je možné předat osobně v SVKUL v Oddělení studoven nebo zaslat elektronicky na e-mailovou adresu lisa@svkul.cz. V obou případech následuje zpravidla osobní nebo telefonická konzultace s rešeršérem.

Doporučujeme, aby zadání proběhlo osobní konzultací s rešeršérem (v Oddělení studoven). Žádost o rešerši lze stornovat do 24 hod. od podání.

Poplatky

Rešerše jsou hrazeny dle platného Ceníku:

Základní poplatek při zadávání žádosti (i v případě, kdy celková cena za rešerši je nižší než uvedená cena nebo i při nulové výslednosti poskytnuté služby) 150,– Kč *)
 + za 1 záznam rešerše v českém jazyce 7,– Kč
 + za 1 záznam rešerše v cizím jazyce 10,– Kč
Tisk dle Ceníku

*)Do výše poplatku byl kalkulován pracovní čas rešeršéra a další režijní náklady knihovny.

Termín vypracování rešerše závisí především na rozsahu a náročnosti zadané práce, ale také na množství ostatních zakázek: proto je třeba počítat s dobou zpracování 2–6 týdnů.  SVKUL si vyhrazuje právo příjem žádostí z důvodů personálních a časových pozastavit nebo zrušit.

Platba probíhá úhradou dluhu za rešerši, který je načten na čtenářské konto žadatele. Platbu lze provést po přihlášení do čtenářského konta pomocí platební brány nebo osobně u registračních pultů SVKUL.

Hotová rešerše se zpravidla zasílá ve formátu PDF na e-mailovou adresu žadatele, a to po kontrole, zda poplatky byly zaplaceny. Vytištěnou verzi rešerše (cena se zvyšuje o náklady za tisk) lze vyzvednout osobně v SVKUL (v Oddělení studoven) – dle domluvy, poštou se nezasílá.

SVKUL si vyhrazuje právo na odmítnutí žádosti o vypracování rešerše, pokud se jedná o nevhodné téma (ve smyslu zřizovací listiny SVKUL), nekompletní zadání, aktuální přetíženost pracoviště apod.  Po ochranné lhůtě 1 rok se rešerše ve formě e-dokumentu uvolňuje do běžného výpůjčního režimu knihovny.   

Žádost o vypracování rešerše

Zdroje pro zpracování rešerší

Hotové rešerše

Jak efektivně vyhledávat a správně citovat?

Nabízíme také možnost individuálních konzultací – poradíme vám, jak vyhledávat potřebné materiály a naučíme vás pracovat s elektronickými informačními zdroji; doporučíme postup při zpracování citací ve vaší odborné práci.