Nabídka pro SŠ

Nabídka lekcí pro střední školy a učiliště – leták (formát pdf, 3958 kB)

Do knihovny vchod vám přijde vhod

Anotace: V rámci lekce se žáci a studenti seznámí obecně se všemi odděleními, která jsou k dispozici v budově ve Velké Hradební. Do všech oddělení se podívají a dozví se, co si kde mohou vypůjčit, popř. jaké služby jednotlivá oddělení dále nabízejí. Seznámí se také s on-line katalogem knihovny a řazením dokumentů. Podle zadání si sami vyzkouší práci s on-line katalogem a také si zkusí vyhledávání na volném výběru knihovny.

místo konání: Vědecká půjčovna, Velká Hradební 45
doba trvání lekce: 90 minut (i déle, dle domluvy)
cílová skupina: 1.–2. roč. SŠ
kontakt: cipex@svkul.cz, tel. č. 475 220 811, linka 224

Cíl: Obecné seznámení s knihovnou a nabízenými službami. Žáci a studenti se naučí pracovat
s on-line katalogem. Zkusí si vyhledávat informace i pomocí dalších médií, než je internet, a naučí se tyto informace třídit, rozlišovat a pracovat s nimi. Naučí se orientovat na volném výběru Vědecké půjčovny a správně formulovat své požadavky. Uvědomí si, že knihovna už dávno není jen o půjčování knih, ale že si zde mohou prohloubit a vyzkoušet další dovednosti a schopnosti, které pak mohou využít při dalším studiu.

Knihovna na dosah ruky

Anotace: Účastníci se v rámci lekce seznámí s nabídkou služeb, které mohou návštěvníci knihovny využít v tzv. Lidové části SVK v Ústí nad Labem, v ulici W. Churchilla 3. V úvodní části lekce bude v krátkosti zmíněna historie budovy knihovny, palácové vily Hanse Weinmanna. Účastníci navštíví Lidovou půjčovnu, kde probíhá stěžejní část lekce, poté Multimediální oddělení a Polytechnické dílny. Dozví se informace o struktuře knihovního fondu v těchto odděleních, a jaké služby jednotlivá oddělení dále nabízejí. Jsou informováni o pravidlech půjčování dokumentů a stručně, v základních bodech, je nastíněn výpůjční řád. Seznámí se s on-line katalogem knihovny a způsobem řazení dokumentů. Dle zadání si sami vyzkouší práci s on-line katalogem a také si zkusí vyhledávání ve volném výběru knihovny. Prostor je i na dotazy a případnou registraci nových čtenářů.

místo konání: Lidová půjčovna, Multimediální oddělení a Polytechnické dílny, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 60 minut (i déle, dle domluvy)
cílová skupina: 1.– 4. roč. SŠ
kontakt: kopriva@svkul.cz, tel. č. 475209126, linka 123

Cíl: Obecné seznámení s knihovnou v Ústí nad Labem, respektive zejména s její tzv. Lidovou částí a se strukturou nabízených služeb. Knihovna je představena jako zdroj relevantních informací. Nejen jako půjčovna žádaných titulů, ale také jako místo, které by se dalo nazvat “Obývákem města”. Knihovna jako komunitní centrum, jako příjemné prostředí pro trávení volného času s velkou přidanou hodnotou.

Čtenářské a tematické lekce

Citace, aneb jak správně citovat použitou literaturu

Anotace: Správným citováním se vyhneme plagiátorství. Obeznámení s pojmy bibliografie, odkaz, citace, citační etika, norma a styly. Na konkrétních příkladech se naučíme, jak citovat jednotlivé druhy dokumentů – monografie, seriály, články, on-line zdroje. Nahlédneme do citačního generátoru jako pomůcky pro správné citování.

místo konání: Oddělení studoven
doba trvání lekce: 45–60 minut
cílová skupina: 1.–4. ročník SŠ
kontakt: lukesova@svkul.cz, tel. č. 770 142 212

Cíl: Zvládnutí správného citování použitých informačních zdrojů.

Databáze dostupné v SVKUL

Anotace: Přehled volně přístupných databází: katalog knihovny a Regionální databáze (osobnosti, články) SVKUL, Souborný katalog (články, knihy, seriály), Jednotná informační brána (JIB), Centrální portál knihoven (knihovny.cz), EBSCO a Naxos Music Library. Seznámení s databázemi přístupnými přes web SVKUL: Anopress, PressReader, právní dokumenty – ASPI, ČSN normy online.

místo konání: Oddělení studoven
doba trvání lekce: 60 minut
cílová skupina: 1.–4. ročník SŠ
kontakt: lukesova@svkul.cz, tel. č. 770 142 212

Cíl: Zvládnout efektivně a samostatně využívat druhotných informačních zdrojů.

Zvládnu to i bez kopírování z Wikipedie

Anotace: Noční můra učitelů, referáty okopírované z internetu. Naučíme se, jak to udělat jinak. Vysvětlíme si pojem plagiátorství. Podle konkrétních požadavků dohledáme druhotné prameny k vypracování referátu. Ukážeme si, jak je správně ocitovat v rámci práce.

místo konání: Oddělení studoven
doba trvání lekce: 60 minut
cílová skupina: 1.–4. ročník SŠ
kontakt: lukesova@svkul.cz, tel. č. 770 142 212

Cíl: Zvýšit povědomí o tématu plagiátorství a naučit studenty legálně využívat informační zdroje.

Co jste nevěděli o městě Ústí nad Labem a jeho okolí

Anotace: Lekce má dva stupně obtížnosti závislé na věku účastníků. Lekce se orientuje na znalosti o městě, ve kterém žáci či studenti žijí, a na získávání adresných informací o něm pomocí katalogu a databází článků a regionálních osobností vytvořených knihovnou. S pomocí hravých prvků budeme poznávat město, jeho historii i současnost.

místo konání: Oddělení studoven
doba trvání lekce: 45–60 minut
cílová skupina: 1.–4. ročník SŠ
kontakt: lukesova@svkul.cz, tel. č. 770 142 212

Cíl: Studenti si rozšíří znalosti o městě, naučí se pracovat s katalogem knihovny, databázemi a vyhledávat informace, které potřebují. Umějí lépe zacházet s knihou jako se zdrojem informací. Vytvářejí si a vylepšují vztah k odborné literatuře, kterou budou využívat při svém dalším studiu. Vytvářejí si či upevňují vztah ke kraji, v němž žijí a navštěvují školu. Získají historické informace, s nimiž se během běžné výuky nemusí seznámit.

Mácha pro mladý

Anotace: Lekce bude zaměřena na informace o životě a cestách K. H. Máchy. S pomocí hravých prvků a vizualizace zmapujeme události jeho života i ohlasy na jeho dílo. Seznámíme se s různými přepracováními Máchova Máje.

místo konání: Oddělení studoven, Velká Hradební 45
doba trvání lekce: 45–90 minut
cílová skupina: 1.–4. ročník SŠ
kontakt: lukesova@svkul.cz, tel. č. 770 142 212

Cíl: Propojením fondu literárně vědní a regionální studovny prohloubit a upevnit vědomosti o životě K. H. Máchy s akcentem na to, že žijeme v Máchově kraji.

Karolína Světlá – největší spisovatelka Podještědí

Anotace: Lekce je zaměřena na sumarizaci údajů o životě a díle Karolíny Světlé. Využijeme katalog i druhotné informační prameny a naučíme se propojit je tak, abychom rozšířili školní látku o zajímavé detaily.

místo konání: Oddělení studoven, Velká Hradební 45
doba trvání lekce: 45–60 minut
cílová skupina: 1.–4. ročník SŠ
kontakt: lukesova@svkul.cz, tel. č. 770 142 212

Cíl: Zmapování vlivu podještědského kraje na literární tvorbu Karolíny Světlé s využitím fondů knihovny, databází i her.

Řecké báje, pověsti

Anotace: Lekce se orientuje na znalosti o tématu jedněch z nejstarších literárních příběhů, bájí a pověstí starého Řecka, jak teoreticky, tak prakticky. Blíže se seznámíme s pojmy i obsahem. Využijeme různá zpracování tématu. Nahlédneme do tvorby a života jednoho z nejznámějších vypravěčů řeckých bájí a pověstí Eduarda Petišky.

místo konání: Oddělení studoven, Velká Hradební 45
doba trvání lekce: 45–60 minut
cílová skupina: 1.–4. ročník SŠ
kontakt: lukesova@svkul.cz, tel. č. 770 142 212

Cíl: Při práci s katalogem, beletrií i naučnou literaturou si žáci rozšíří školní znalosti a tvůrčím způsobem si zpracují jednu z pověstí dle vlastního výběru. Dosažené znalosti ověříme v kvízu.

I povinná četba může být zábavná

Anotace: Lekce je zaměřena na podporu čtení povinné literatury a čtení jako takové. Neb jak praví klasik Jan Amos Komenský: „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“ Během této lekce jsou představeny vybrané knihy různých žánrů, které jsou určeny jako povinná četba k maturitě. Studenti tak získají větší přehled o možnostech výběru povinné a jiné literatury. Seznámí se s rozdělením knih v katalogu do žánrů a následným vyhledáváním. Vybrané úryvky z literárních děl budou představeny v knižní, ale i filmové podobě. Formou kolektivní hry studenti ve zvolených skupinách určí, o jakou knihu se jedná, kdo je jejím autorem, co může a nemusí být jejím obsahem, a následně se pokusí určit žánr a zasadit ji do barevné mapy.

místo konání: Lidová půjčovna, W. Churchilla 3
doba trvání lekce: 60 minut
cílová skupina: 1.–4. ročník SŠ
kontakt: kopriva@svkul.cz, tel. č. 475 209 126, linka 123

Cíl: Podpořit studenty při četbě povinné literatury a vzbudit zájem o čtení krásné literatury. Student si rozšiřuje své možnosti související s četbou povinné literatury, prohlubuje znalosti o využití pomocné literatury potřebné k maturitě, získává přehled o vazbách literatury a jiných druhů umění. Dokáže se lépe orientovat v katalogu při vyhledávání zvoleného žánru a při lokalizaci v knihovně. Student pracuje v kolektivu malé skupiny a spoluvytváří tak prostor pro dialog se svými vrstevníky, kantory, ale i knihovnou, která tak získává zpětnou vazbu o dalších možnostech rozšíření knihovního fondu a může tak cíleně působit na určitou věkovou skupinu.

Děti se žlutou hvězdou aneb Život dětí v terezínském ghettu

Anotace: Terezín je místo v našem kraji, kde se odehrály smutné události naší historie, jež by měly být poučením dalším generacím. Ukážeme si, jaké bylo prožívat v dětském a mladém věku hrůzy holocaustu. Co tyto děti zažily, co musely zvládnout. Zamyslíme se také nad tím, k čemu vede nesnášenlivost k jiným lidským rasám a kulturám.

místo konání: Oddělení studoven, Velká Hradební 45
doba trvání lekce: 45–90 minut
cílová skupina: 7-9. tř. ZŠ; 1-3. ročník SŠ
kontakt: lukesova@svkul.cz, tel. č. 475 220 811, linka 227, m: +420 770 142 212

Cíl: Na příbězích dětí, poukázat na osudy židovských rodin. Prakticky si připomenout události 2. světové války a zejména holocaustu. Uvědomit si obtížnost fyzických i psychických podmínek života těchto lidí oproti jejich původnímu životnímu stylu. Popřemýšlet nad projevy antisemitismu a rasismu.

Jak se nenapálit v digitálním světě aneb Mediální gramotnost pro náctileté

Anotace: Internet je plný vědění, informací, sdělení a dat, ale též dezinformačních webů, trollů, polopravd, fake news, hoaxů, lží i  manipulací. Seznámíme se s příklady, budeme pátrat po původu těchto jevů. Učit se jak rozeznávat „pravé od nepravého“, ale také jak informace ověřovat.

místo konání: Oddělení studoven, Velká Hradební 45
doba trvání lekce: 60–90 minut
cílová skupina: 7-9. tř. ZŠ; 1-3. ročník SŠ
kontakt: lukesova@svkul.cz, tel. č. 475 220 811, linka 227, m: +420 770 142 212

Cíl: Rozvíjet kritické myšlení od útlého věku a naučit děti klást si otázky, které jim pomohou se orientovat na internetu i v médiích. Pomoci jim umět rozlišovat informace a vyhnout se nástrahám dezinformací