Aktuálně

Knihovník Ústeckého kraje za rok 2016

Nominace na Knihovníka Ústeckého kraje pro rok 2016 můžete do 31. května 2017 posílat prostřednictvím formuláře, případně přímo ředitelce SVKUL Mgr. Janě Linhartové.

 

Portál Knihovny.cz

Pro účely seznámení s portálem byla na konci roku 2016 vydána tato příručka.

 

Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků schválena

Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků (CŽV) byla schválena Ústřední knihovnickou radou ČR na jejím 38. zasedání dne 5. 12. 2016.

 

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017–2020

Dne 23. 11. 2016 schválila vláda Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2017–2020. Text Koncepce včetně podrobného plánu a harmonogramu její implementace a také hodnocení minulé koncepce najdete na webu Ústřední knihovnické rady ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2017-2020/

 

ELEKTRONICKÉ KONFERENCE

Pro efektivnější komunikaci pracovníků knihoven existují různé elektronické konference, které informují o nejdůležitějších aktualitách oboru. Pokud máte zájem získávat aktuální informace a nejste dosud členy nejrozšířenějších diskusních konferencí, napište do Národní knihovny!
Kontakt: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. , Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Tel: +420/221 663 333, email: roman.giebisch@nkp.cz, www.nkp.cz

 

DATABANKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Díky finanční dotaci MK ČR z programu VISK 2 se podařilo vytvořit Databanku vzdělávacích programů  v Knihovně Jiřího Mahena v Brně pod vedením Centra dětského čtenářství. Databanka je určena pro knihovníky všech typů knihoven.  Databanku najdete na  adrese: www.knihovnici.kjm.cz

Po registraci do Databanky lze vkládat vaše programy, nebo naopak využít programy, které už tam jsou vložené. Byť je určena v první linii pro pracovníky s dětmi, je možné vkládat do ní i programy pro jiné skupiny (věkové či tématické). Práce s databankou je jednoduchá a všech krocích opatřená nápovědou. Dotazy:  e-mail: cdc@kjm.cz; tel. č. 542532146.

 

PŘIJÍMÁNÍ DARŮ

Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato novela, publikovaná
pod č. 267/2014 Sb., přináší pro knihovny (muzea apod.) zřizované obcemi a kraji podstatnou změnu: zavádí pro obce a kraje (jako právnické osoby – územní samosprávné celky) osvobození od daně z příjmu právnických osob ve vztahu k bezúplatnému nabytí majetku, který bude obcí či krajem použit pro účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona o daních
z příjmů, například pro účely vzdělávání, vědy a výzkumu nebo kultury.

JESTLIŽE OBEC ČI KRAJ PŘIJME DAR V PODOBĚ KNIH, ČASOPISŮ A PODOBNĚ, A TYTO KNIHY NEBO ČASOPISY SE STANOU SOUČÁSTÍ KNIHOVNÍHO FONDU KNIHOVNY, NEBUDE MUSET OD 1. 1. 2015 OBEC PŘÍJEM V PODOBĚ TOHOTO DARU PŘIZNÁVAT K DANI Z PŘÍJMŮ. Musí však uplatnit osvobození od daně u příslušného finančního úřadu. Toto pravidlo se uplatní i u jiných darů (bezúplatných plnění), které budou použity pro účely kulturní, vzdělávací či vědeckovýzkumné.

K tomu ještě výklad, který zpracoval Mgr. Jiří Klusoň z Ministerstva kultury ČR: „Přijímání darů“