Aktuálně

Portál Knihovny.cz

Pro účely seznámení s portálem byla na konci roku 2016 vydána tato příručka.

 

Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků schválena

Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků (CŽV) byla schválena Ústřední knihovnickou radou ČR na jejím 38. zasedání dne 5. 12. 2016.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017 – 2020

Dne 23. 11. 2016 schválila vláda Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020. Text Koncepce včetně podrobného plánu a harmonogramu její implementace a také hodnocení minulé koncepce najdete na webu Ústřední knihovnické rady ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2017-2020/

 

VÝSLEDKY OCENĚNÍ „KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015“

  1. místo: ing. Iva Fořtová, Místní knihovna ve Vědomicích
  2. místo: Ivana Horčicová, Místní knihovna Bžany
  3. místo: Sylvie Jahelková, Obecní knihovna Staňkovice

Vyhlášení vítězů a jejich ocenění proběhlo v sobotu 24. září 2016 v Kulturním domě Zastávka v Lounech.

Malá fotogalerie (autor fotografií Jan Černecký): zde

Všem oceněným srdečně blahopřejeme!

 

 

VÝSLEDKY OCENĚNÍ „KNIHOVNÍK ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2014“

Vyhlášení vítězů a jejich ocenění proběhlo za účasti představitelů Ústeckého kraje, hostů a kolegů z celé republiky 6. 11. 2015 při příležitosti oslav 70. výročí vzniku Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.

Výsledky:

1. místo: manželé Hana a Miroslav Bláhovi, Kostomlaty pod Milešovkou

2. místo: Pavla Kučerová, Mšené – Lázně

3. místo: Anita Hermannová, Horní Podluží

Všem oceněným sdrečně blahopřejeme!

Fotogalerie ze slavnostního vyhlášení:

 

KONCEPCE 2011–2015

Vláda ČR schválila na svém jednání 11. 1. 2012 Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015 včetně internetizace. Všem knihovnám a jejich pracovníkům nyní zbývá už jen maličkost: koncepci naplnit tak, aby v lednu 2016 mohl každý uživatel knihovny říci: „V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně jsem byl rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu jsem získával bezplatně požadovanou kvalitní službu“.

 

 

ELEKTRONICKÉ KONFERENCE

Pro efektivnější komunikaci pracovníků knihoven existují různé elektronické konference, které informují o nejdůležitějších aktualitách oboru. Pokud máte zájem získávat aktuální informace a nejste dosud členy nejrozšířenějších diskusních konferencí, napište do Národní knihovny!
Kontakt: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. , Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Tel: +420/221 663 333, email: roman.giebisch@nkp.cz, www.nkp.cz

 

DATABANKA

Díky finanční dotaci MK ČR z programu VISK 2 se podařilo vytvořit Databanku vzdělávacích programů  v Knihovně Jiřího Mahena v Brně pod vedením Centra dětského čtenářství. Databanka je určena pro knihovníky všech typů knihoven.  Databanku najdete na  adrese: www.knihovnici.kjm.cz

Po registraci do Databanky lze vkládat vaše programy, nebo naopak využít programy, které už tam jsou vložené. Byť je určena v první linii pro pracovníky s dětmi, je možné vkládat do ní i programy pro jiné skupiny (věkové či tématické). Práce s databankou je jednoduchá a všech krocích opatřená nápovědou. Dotazy:  e-mail: cdc@kjm.cz; tel. č. 542532146.

 

PŘIJÍMÁNÍ DARŮ

Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato novela, publikovaná
pod č. 267/2014 Sb., přináší pro knihovny (muzea apod.) zřizované obcemi a kraji podstatnou změnu: zavádí pro obce a kraje (jako právnické osoby – územní samosprávné celky) osvobození od daně z příjmu právnických osob ve vztahu k bezúplatnému nabytí majetku, který bude obcí či krajem použit pro účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona o daních
z příjmů, například pro účely vzdělávání, vědy a výzkumu nebo kultury.

JESTLIŽE OBEC ČI KRAJ PŘIJME DAR V PODOBĚ KNIH, ČASOPISŮ A PODOBNĚ, A TYTO KNIHY NEBO ČASOPISY SE STANOU SOUČÁSTÍ KNIHOVNÍHO FONDU KNIHOVNY, NEBUDE MUSET OD 1. 1. 2015 OBEC PŘÍJEM V PODOBĚ TOHOTO DARU PŘIZNÁVAT K DANI Z PŘÍJMŮ. Musí však uplatnit osvobození od daně u příslušného finančního úřadu. Toto pravidlo se uplatní i u jiných darů (bezúplatných plnění), které budou použity pro účely kulturní, vzdělávací či vědeckovýzkumné.

K tomu ještě výklad, který zpracoval Mgr. Jiří Klusoň z Ministerstva kultury ČR: „Přijímání darů“